SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Microprocessor Systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Microprocessor Systems
Kod przedmiotu 06.5-WE-ELEKTP-MS-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Janusz Kaczmarek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • To familiarize students with the architecture of microprocessor systems
 • Shaping basic skills in  hardware-software design of microprocessor systems
 • Shaping skills in the design of microprocessor devices using EDA programs

Wymagania wstępne

 • Electronics
 • Microprocessor techniques
 • Principles of programming 

Zakres tematyczny

Architecture of the microprocessor system.

Interfacing techniques for microprocessor systems. Bus structures.  Address, data and control bus connections.Bus timing. Address decoders. Static and dynamic parameters of memory circuits. Interfacing with systems of different logical levels. Interfacing with analog circuits.

Programmable peripheral circuits of 82xx series:  8255 peripheral interface adapter, 8254 interval timer, 8259 interrupt controller, 8257 DMA controller, 8250 communications interface adapter.

User interface in microprocessor systems. Impedance keyboards. Numerical, alphanumeric, text and graphic displays. Specialized programmable controllers for displays and keyboards.

Local serial interfaces:  SPI, I2C, 1-Wire, SMBus, Microwire.

Methods of designing and running  microprocessor systems. Formulation of requirements. Hardware and software integrity. Development of technical documentation of hardware and software.  Design of microprocessor systems using microcontrollers. Solutions of practical design problems.

Characteristics of selected architectures of microprocessor systems. 16 and 32 bit microcontrollers. Signal processors.

USB interface characteristics. Working with USB in HOST and DEVICE modes.

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture
Laboratory: laboratory exercises, group work
Project: project method, discussions and presentations

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.

Project - the project documentation and oral presentation

 

Calculation of the final grade: lecture 35% + laboratory 35% + project 30%

Literatura podstawowa

 1. Ryszard Krzyżanowski: Układy mikroprocesorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017 (in Polish).
 2. Badźmirowski K., Pieńkos J., Myzik I., Piotrowski A.: Microprocessor circuits and systems, part 1 i 2, WNT, Warszawa, 1990 (in Polish)
 3. Coffron J.W., Long W.E.: Practical interfacing techniques for microprocessor systems, Prentice Hall, 1983
 4. Hadam P.: Designing  microprocessor systems, Wydawnictwo BTC, Warszawa, 2004 (in Polish)
 5. Mazidi M.A., Mazidi J.:  The 8051 Microcontroller and Embedded Systems, Prentice Hall, 1999
 6. Bogusz J.: Local serial interfaces in digital systems, Wydawnictwo BTC, Warszawa, 2004 (in Polish)

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Janusz Kaczmarek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 08:55)