SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Power-system protection - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Power-system protection
Kod przedmiotu 06.2-WE-ELEKTP-P-SP-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- to acquaint students with the principles of functioning of power system protection;

- to familiarize students with the main protection criteria and their implementation;

- creations of basic skills in power system protection settings.

Wymagania wstępne

Fundamentals of electrical engineering, Fundamentals of electrical power engineering , High-voltage engineering, Digital signal processing.

Zakres tematyczny

Power system faults. Electrical power system faults classification. Faults within the scope of power protection system

Role and functions of protection system in electrical power system. General structure. Functional scheme. Basic requirements. Reliability and redundancy.

Data collecting and processing. Current and voltage signals in fault states. Measurement circuits in relay protection system. Converters of measuring quantities in protection system.

Signal processing in relays and relay protection system. Single- and multi-input relays. Phase and amplitude comparators. Two-state input circuits. Digital techniques in measurement and data processing protection structures.

Basic power system protection criteria and circuit realization. Overcurrent criterion. Instantaneous and delayed over-current protection. Over- and undervoltage criteria. Differential current protection. Impedance criterion. Distance protection. Power direction. Directional overcurrent protection. Decision-making methods and algorithms.

Relay protection of basic power system units. Principles of a selection  and arrangements of the protection for basic units of electrical power system (distribution and transmission lines, generators, transformers, motors)

 Restoring and preventing automatics. Automatic reclosing. Automatic reserve switching (ARS). Automatic under-frequency load shedding (UFLS).

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture
Laboratory: laboratory exercises, group work
Project: project method, discussions and presentations

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – obtaining a positive grade in written or oral exam.
Laboratory – the main condition to get a pass are sufficient marks for all exercises and tests conducted during the semester.
Project – the main condition to get a pass are sufficient marks for all exercises and tests conducted during the semester

Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 30% + project 20%

Literatura podstawowa

  1. Ungrad H., Winkler W. Wiszniewski: Protection Techniques in Electrical energy Systems. Marcel Dekker Inc. 1995.
  2. Blackburn J. L.: Protective Relaying. Principles and Applications, Marcel Dekker, 1998
  3. Anderson P.M.: Power System Protection, McGraw-Hill, 1999.
  4. Winkler W., Wiszniewski A., Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa, 2004.(in Polish)

 

 

Literatura uzupełniająca

1. Januszewski M., Kowalik R., Smolarczyk A.: Cyfrowa elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006.
2. Żydanowicz J., Namiotkiewicz M.: Automatyka zabezpieczeniowa w elektroenergetyce, WNT, W-wa, 1983.
3. Wiszniewski A.: Algorytmy pomiarów cyfrowych w automatyce elektroenergetycznej, WNT, W-wa, 1990.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 13:38)