SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Graphic record of the construction - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Graphic record of the construction
Kod przedmiotu 06.0-WE-ELEKTP-GRoftheC-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Sławomir Piontek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- introduce students to the basics of the graphic design of electrical and electronic systems
- student understanding of the need to use computer-aided design software - CAD
- formation of basic skills in the use of CAD software to create projects, electrical and electronic circuits

Wymagania wstępne

none

Zakres tematyczny

Basics of graphical representation of construction. Parallel and orthogonal projection. Principles of orthogonal projection. Simple and complex cross sections. Drawing simplification. Basics of dimensioning elements in technical drawing.

Numerical tools relevant in the technical drawing. Systems for computer-aided design - CAD, the basis for record structures in CAD programs that support the design of electrical and electronic circuits.

Construction of electronic circuits. Technical drawing of electronic circuits, elements and symbols, schematic diagrams. Schema editor. Description of elements properties in CAD program. Create symbol libraries of electronic components. Generating a netlist. Checking and correcting connections. Basics PCB design for a given number of layers. Setting up libraries and defining electronic components.

Electrical installations in buildings. Technical drawing of electrical installations in CAD software. Projections of buildings. Elements and symbols in electrical installations. Wiring diagram of electrical installations, alarm, TV. Technical drawing of electrical control and automation systems.

 

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture
Laboratory: laboratory classes
 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - a condition of credit is to obtain a positive grade from written or oral tests conducted at least once in a semester.

Laboratory - a condition of credit is to obtain positive grades from all laboratory exercises expected to be performed within the laboratory program.

Literatura podstawowa

Michel K., Sapiński T.: Rysunek techniczny elektryczny, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1987

Wawer M.: Grafika inżynierska: Podstawy komputerowego zapisu konstrukcji w systemie MegaCAD, SGGW, Warszawa, 2001.

Mazur J.W., Kosiński K., Polakowski K.: Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004.

Literatura uzupełniająca

Markiewicz H.: Instalacje elektryczne, WNT, Warszawa, 2012

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 13:38)