SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Diploma seminar I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Diploma seminar I
Kod przedmiotu 06.2-WE-ELEKTP-DipSem01-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To acquaint the student with the requirements in force for the implementation of research work and writing the thesis as well as methodical and substantive assistance in the implementation of the thesis.

Exercise the ability to present and discuss the results of a thesis.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

1. Discussion of the principles of writing and formatting a thesis: text layout and formatting; spelling of foreign names and abbreviations; syntax and spelling; quoting and numbering drawings, tables, formulas and sources; preparing tables of contents, drawings and tables. Requirements for the preparation of drawings, diagrams, tables, charts, photographs.
2. Discussion of the most-used text editors to write longer works: OpenOffice, MS Word, LATEX.
3. Discussion of the principles of citing bibliographic sources used in the thesis (journal articles, books, websites, technical standards, etc.).
4. Discussion of the principles of ethical use of materials: the principles of copying and citing previously published materials, infringement of copyright, discussion of anti-plagiarism control principles.
5. Discussion of the principles of presentation of the concept of work, scientific methods and the choice of methods for collecting and analyzing data as well as the presentation and description of the results obtained.
6. Presentation by students on the forum of the seminar group, partial effects of the thesis and the discussion on the presentation in which the seminar group actively participates.

Metody kształcenia

Project: working with source document, discussion, consultation.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Project: a condition of pass is to obtain a positive assessment of the completed part of the diploma thesis.
Components of the final evaluation: project: 100%

Literatura podstawowa

Literature of the subject is the subject of the thesis.

Literatura uzupełniająca

1. Parija, S.C., Kate, Vikram, Thesis Writing for Master's and Ph.D. Program, Springer, 2018.

2. P. Paul Heppner, Mary J. Heppner, Writing and Publishing Your Thesis, Dissertation, and Research: A Guide for Students in the Helping Professions (Research, Statistics, & Program Evaluation), Thomson/Brooks/Cole, 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 17:28)