SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Microprocessor techniques - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Microprocessor techniques
Kod przedmiotu 06.5-WE-ELEKTP-MicTech-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Mirosław Kozioł
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • To provide knowledge about basic elements of microprocessor system and their mutual cooperation.
 • To provide knowledge about the various methods of microprocessor system expansion with additional peripherals and methods of peripherals' handling by the central processor unit.
 • To provide knowledge about the architecture of an exemplary microcontroller.
 • To develop and shape the skills in the software design for microprocessor systems.

Wymagania wstępne

By entering this course, student should know the following isssues:

 • basic laws of electrical circuits (e.g. Ohm's law, Kirchoff's laws),
 • fundamental information about semiconductors (transistor and diode),
 • fundamentals of digital electronics (logic gates, flip-flops, counters, three-state buffer),
 • operational amplifier basics (buffer, inverting and noninverting configuration, summing amplifier),
 • analog-to-digital and digital-to-analog converters,
 • fundamentals of programing in the C language.

Zakres tematyczny

Microprocessor system and its basic components. The role of the tri-state buffers in accessing the data bus. Microprocessor vs. microcontroller. Basic architectures of microprocessor systems (von Neuman, harvard and modified harvard architecture).

Instructions. Instruction set. Execution of the instruction by the central processor unit of the microprocessor system. Basic addressing modes. Basic groups of instructions in the instruction set.

Memories in microprocessor systems. Basic memory types. Basic memory parameters. Exemplary timing charts during read and write operations. Examples of memory chips used in microprocessor systems based on microcontrollers.

Interfacing peripherals to the system bus. Isolated and memory mapped input-output devices. Address decoder design on the basis of middle scale digital logic circuits and SPLDs with examples.

Handling of peripherals. Polling. Interrupt system.

Transmission of information between microprocessor systems. Transmission of information with and without acknowledgement. Synchronous and asynchronous transmission. Parallel and serial transmission. Serial interfaces (RS-232C, RS-485).

MCS-51 family of microcontrollers as an example of single-chip microcomputer. The most significant features of their architecture. Functional blocks. Interfacing of external program and data memory. Available addressing modes. Instruction set. Embedded peripheral systems, i.e. timer-counters and serial interface. Interrupts. Parallel ports. Programming examples of embedded peripherals in assembler and C.

Basic user interface in microprocessor system. Keyboard. LED and LCD displays.

Metody kształcenia

 • Lecture: conventional/traditional lecture with elements of discussion.
 • Laboratory: laboratory exercises, work in groups with elements of discussion.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: to receive a final passing grade student has to receive positive grade from written tests conducted at least once a semester.

Laboratory: to receive a final passing grade student has to receive positive grades in all laboratory exercises provided for in the laboratory syllabus.

Calculation of the final grade = lecture 45% + laboratory 55%

Literatura podstawowa

 1. Godse A.P., Godse D.A.: Microprocessor, Microcontroler & Applications, Technical Publications Pune, 2008.
 2. Deshmukh A.V.: Microcontrollers. Theory and Applications. Tata McGraw-Hill, 2007.
 3. Huang H-W.: Embedded System Design with the C8051, Cengage Learning, 2009.
 4. James M.: Microcontroller Cookbook. PIC & 8051, Newnes, 2001.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 13:38)