SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundamentals of computer science and digital technique - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundamentals of computer science and digital technique
Kod przedmiotu 06.9-WE-ELEKTP-FCSDT
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Kamil Mielcarek
  • dr inż. Mirosław Kozioł
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- familiarize students with the rules of using the operating systems of the UNIX family
- development of students' ability to use UNIX mechanisms and tools
- development of shell programming skills
- introduce students to the basics of digital circuits technology

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Introduction to digital circuits technology. Digital information - numerical codes (binary, decimal, hexadecimal, and its conversions).
Arithmetic operations on binary codes without sign. Negative values representation (sign-and-magnitude, ones' complement, two's complement).
Boolean algebra. Logical function (algebraic, truth table, Karnaugh map). Karnaugh map minimization.
Digital circuit structure. Combination circuit, sequential circuit. Synchronous and asynchronous systems.
Basic logic gates (symbols, basic parameters, systems with three-state output, open collector, Schmitt inputs). Connecting different technology gates.
Digital circuits of medium scale integration (multiplexer, demultiplexer, SR, JK, D, T, counters, registers, monostable flip-flop).


Basic concepts, features and operating system construction.
Connecting to the system. Basic configuration files.
Working on multi-access systems. Communication between users. E-mail.
File system basics. The concept of relative and absolute path. File name, mask names and meta-symbols.
Basic file operations commands. Links.
Layout of a typical directory tree. Location of the most important system files.
Simple file processing. View the contents of text files. Access rights.
VI Text editor. Find command. Shell programs. User configuration files.
Environment Variables. Streams and pipes, filters. Regular expressions.
Programming in shell language. Test instruction. Conditional instruction. Loops and conditional executing. Functions.

Metody kształcenia

Conventional lecture
Laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture:  student have to obtain positive marks from written tests conducted at least once in a semester,
Laboratory:  student have to get positive grades with all the exercises planned for the course.

Components of the final grade:   lecture: 50% + laboratory: 50%

Literatura podstawowa

1. Pratta S., Martin D.: Biblia systemu UNIX V, LT&P, Warszawa 1994.
2. Marczyński J.: Unix: użytkowanie i administracja, Helion, 2000.
3. Armstrong J., Taylor D.: UNIX dla każdego, Helion, 2000.
4. T. Łuba, Synteza układów logicznych. Podręcznik, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.
5. T. Łuba (red.), Synteza układów cyfrowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003.
6. G. De Micheli, Synteza i optymalizacja układów cyfrowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca

1. Lal K., Rak T.: Linux. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady, Helion, 2005,
2. Silberschatz A., Galvin P. B.: Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa, 2000.
3. S. Hassoun, T. Sasao, R. Brayton (ed.), Logic Synthesis and Verification, Kluwer Academic Publishers, 2002.
4. T. Sasao, Switching Theory for Logic Synthesis, Kluwer Academic Publishers, 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 13:38)