SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Certification of electrical power systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Certification of electrical power systems
Kod przedmiotu 06.2-WE-ELEKTP-CofEPS-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Piotr Leżyński
  • prof. dr hab. inż. Robert Smoleński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Learning the basic concepts and measures of reliability of electrical appliance and systems.

Acquiring skills in the field of operation, management of the process, and maintenance of technical equipment and systems. 

Awareness of the role of certification while ensuring the quality and safety of technical systems.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Introduction to the operation of equipment and technical systems

Managing the operation of technical devices and systems

Elements of technical systems, the reliability of technical systems

Principles of safe work with power equipment and systems

Operation of power grids and devices

Fundamentals of technical diagnostics

Technology for renovation, repair and regeneration of technical infrastructure

Acceptance and operational measurements of technical devices

Procedures for assessing the compliance of equipment and installations in accordance with EU directives

Safety of electrical devices

Electromagnetic interaction of electronic devices with the environment

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The pass condition is to obtain a positive grade from the colloquium carried out at least once in a semester.

Literatura podstawowa

  1.  S. Legutko, Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004
  2. J. Kazimierczak, Eksploatacja systemów technicznych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000 
  3. Miguel A. Sanz-Bobi, Use, Operation and Maintenance of Renewable Energy Systems, Experiences and Future Approaches, Springer, 2014
  4. R. Manzini, Maintenance for Industrial Systems, Springer, 2009

 

Literatura uzupełniająca

  1. A. Górecki, Z. Grzegórski, Montaż, naprawa i eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1994

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Piotr Leżyński (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 23:59)