SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Designing of electrical installations - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Designing of electrical installations
Kod przedmiotu 06.2--ELEKTP-PIE-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Piotr Leżyński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The course will give the students the knowledge about testing and designing of the electrical installation.

Students will find out the methodology of designing electrical installations using the programming tools.

Wymagania wstępne

Fundamentals of electrical engineering, Circuit theory

Zakres tematyczny

Safety rules in work with electrical devices and installations

Types and topologies of electrical installations

Basic installation devices

Protection against electric shock

Wires calculation and selection of electrical installations

Protection of electrical installations

Documentation of electrical installations

Measurements and fault location in electrical installations

Regulation and standardization concerning to electrical installations

Qualifications required for the design, construction, and operation of electrical installations

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture , problem lecture, discussion.
Laboratory: laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – obtaining a positive grade in written or oral exam.
Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester

Calculation of the final grade: lecture 60% + laboratory 40%

Literatura podstawowa

Electrical installation guide According to IEC International Standards, Schneider Electric 2008 ISBN: 978.2.9531643.0.5

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Piotr Leżyński (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 17:13)