SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mikroekonomia
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoP-M
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej. Przedstawienie ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Przedstawienie narzędzi analizy mikroekonomicznej niezbędnych do interpretacji zjawisk i procesów ekonomicznych. Nabycie przez studenta umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu mikroekonomii.

Wymagania wstępne

znajomość podstaw matematyki

Zakres tematyczny

Wykład: Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej – rynek, popyt, podaż, ceny, konkurencja, podmioty gospodarcze. Gospodarka rynkowa, mechanizm rynkowy, optymalizacja decyzji gospodarczych. Elastyczność popytu i podaży. Elastyczność a przychody przedsiębiorstw. Teoria zachowania konsumenta (użyteczność całkowita i marginalna, system preferencji konsumenta, krzywe obojętności konsumenta, marginalna stopa substytucji, ograniczenia wyboru konsumenta, równowaga konsumenta). Teoria produkcji (formy przedsiębiorstw, cele działalności przedsiębiorstwa, funkcja produkcji, optimum producenta, koszty produkcji). Konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna i oligopol. Rynek czynników produkcji: pracy, kapitału fizycznego i ludzkiego, ziemi (popyt na czynniki wytwórcze, podaż czynników wytwórczych, popyt na pracę i podaż pracy, doskonały i niedoskonały rynek pracy). Nieefektywność rynku. Ćwiczenia: Wieloczynnikowa funkcja popytu i podaży. Prawo popytu, prawo podaży. Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym i dynamicznym. Elastyczność cenowa, dochodowa i mieszana popytu. Elastyczność cenowa podaży. Teoria zachowania konsumenta (użyteczność całkowita i marginalna, krzywe obojętności konsumenta, marginalna stopa substytucji, równowaga konsumenta, zmiany cen i dochodu a równowaga konsumenta, efekt substytucyjny i dochodowy). Teoria produkcji, koszty w krótkim i długim okresie czasu. Konkurencja doskonała (charakterystyka rynku, cena, przychód 31 przeciętny, przychód marginalny, równowaga w krótkim i długim okresie czasu). Monopol (charakterystyka rynku, cena monopolowa, krótko i długookresowa równowaga w warunkach monopolu, dyskryminacja cenowa). Konkurencja monopolistyczna (założenia modelu, równowaga w krótkim i długim okresie czasu). Oligopol (charakterystyka oligopolu, modele oligopolu). Rynek czynników produkcji.

Metody kształcenia

Wykład: Metoda podająca (wykład konwencjonalny), Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań problemowych z pomocą prowadzącego,

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin pisemny lub ustny (w zależności od liczby studentów) na koniec semestru. Ćwiczenia – zaliczenie z oceną (pozytywna ocena z dwóch kolokwiów, obowiązkowa obecność na ćwiczeniach). Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego lub ustnego z zakresu zagadnień teoretycznych przedstawionych na wykładzie oraz zadania praktycznego. Suma punktów uzyskanych z egzaminu decyduje o ocenie końcowej: bardzo dobry (91%-100% punktów możliwych do zdobycia), dobry plus (81%- 90%), dobry (71%-80%), dostateczny plus (61%-70%), dostateczny (51% – 60%). Warunkiem zaliczenia na ocenę ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie dwóch kolokwiów w formie pisemnej obejmującą zagadnienia omawiane na zajęciach. Wynik dwóch kolokwiów stanowić będzie ocenę wiedzy i umiejętności studenta. Na ocenę końcową składa się ocena z dwóch kolokwiów (80%), obecność na zajęciach (10%) oraz aktywność na zajęciach (10%). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%).

Literatura podstawowa

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

2. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia. Tom I., PWN, Warszawa 2004.

3. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.

4. Varian H., Mikroekonomia. Kurs średni, PWN, Warszawa 2009.

5. Rekowski M., Mikroekonomia, Wydawnictwo AKADEMIA, Poznań 2005

Literatura uzupełniająca

1. Czarny E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006.

2. Frank R.H., Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, GWP, Gdańsk 2007.

3. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.

4. Samuelson W. F., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009.

5. Marciniak S. (red.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dorota Roszkowska-Hołysz (ostatnia modyfikacja: 01-05-2020 21:43)