SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania
Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dariusz Stankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej zarządzania, wyjaśnienie stosowanej terminologii, przedstawienie i wyjaśnienie zjawisk zachodzących w zespołach ludzkich.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład: Teoria a praktyka  zarządzania. Przegląd szkół zarządzania. Organizacja i modele organizacji. Funkcje zarządzania.   Zarządzanie kulturą  organizacji. Wybrane koncepcje zarządzania:  zarządzanie jakością, zarządzanie różnorodnością.

Ćwiczenia: Zarządzanie jako dyscyplina naukowa. Zarządzanie zmianą.Odpowiedzialność społeczna i etyka w biznesie.Zarządzanie zasobami ludzkimi.Zarządzanie konfliktem. Zespoły i praca zespołowa. Kultura organizacyjna w zarządzaniu.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków, praca w grupach, metoda projektu.
<!--EndFragment-->

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Cykl kształcenia zweryfikowany egzaminem, podczas którego student będzie oceniany wg przyjętych wcześniej efektów kształcenia. Egzamin w formie pisemnej. Opis trzech pytań z listy zagadnień obowiązujących do egzaminu. Zagadnienia podane będą studentom miesiąc przed egzaminem (K_W01 K_W14) K_U06 K_W07.

Efekty kształcenia z ćwiczeń będą zweryfikowane poprzez wynik kolokwium(50%), ocenę moderowania tematu(30%), aktywność na zajęciach(10%) (K_W07 ,K_W01 K_U06).

Ocena moderowania tematu nastąpi pod kątem: zaproponowanej wiedzy merytorycznej, określenia priorytetów służących realizacji zadania oraz umiejętności formułowania własnej opinii i przygotowania wystąpień ustnych ( K_K02 K_U06)

Literatura podstawowa

1.Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.

2.Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

3.Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

1.Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2018.

2.Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2007.

3.Robbins S., DeCenzo D., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Stankiewicz (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 14:08)