SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy ekonomii środowiska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii środowiska
Kod przedmiotu 07.2-WZ-EkoP-PEŚ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Monika Michalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej: istoty wzajemnych relacji gospodarka – środowisko, kosztów i korzyści zewnętrznych funkcjonowania człowieka w ekosystemie oraz antropogenicznych aspektów działalności człowieka. Ponadto nabycie przez studenta umiejętności formułowania założeń zrównoważonego rozwoju i wykorzystywania ich w praktyce.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład:Zasoby naturalne w teorii ekonomii. Ekonomia środowiska - istota,rozwój. Ograniczoność i wybór w gospodarowaniu zasobami środowiska.Środowiskowe efekty zewnętrzne. Przyczyny nadmiernej eksploatacji środowiska. Strategie internalizacji efektów zewnętrznych. Wycena dóbr środowiskowych. Polityka ekologiczna - zasady i instrumenty.  Rozwój zrównoważony jako wyznacznik działalności gospodarczej w XXI wieku. 

Ćwiczenia: Ogólna charakterystyka ekonomicznej teorii środowiska. Zanieczyszczenie środowiska jako rodzaj niekorzyści zewnętrznych. Ochrona środowiska a niedoskonałości rynku. Instrumentów ochrony środowiska. Metody wyceny środowiska. Paradygmat rozwoju zrównoważonego w teorii ekonomii. Operacjonalizacja koncepcji sustainable development na poziomie mikroekonomicznym.  

 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach, wystąpienie, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student zobowiązany jest do zaliczenia wykładu. Zaliczenie wykładu otrzymuje student, który uzyska przynajmniej 60 % poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte lub testowe sformułowane w kolokwium zaliczającym (K_W13).

Aby zaliczyć ćwiczenia student zobowiązany jest: zaliczyć na ocenę pozytywną test lub kolokwium złożone z pytań otwartych (zaliczenie przysługuje studentowi, który udzieli nie mniej niż 55% poprawnych odpowiedzi) (K_W13), przygotować prezentację multimedialną i wygłosić referat dotyczący różnych aspektów ekonomii środowiska i zrównoważonego rozwoju (oceniona zostanie treść, prezentacja oraz wystąpienie) (K_U02, K_U07, K_W13), uczestniczyć w dyskusjach podczas ćwiczeń (K_K02, K_K03).

Ocena z przedmiotu będzie średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładu, przy założeniu, że obie oceny będą co najmniej dostateczne

Literatura podstawowa

1. Borys T. (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.

2. Fiedor B. (red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.

3. Kramer M., Urbaniec M., Kryński A., Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. Tom 1-3, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.

4. Michałowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, Wyd. Cedewu, Warszawa 2007.

5. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Warszawa 2010.

6. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniająca

1. Poskrobko B., Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju, wyd. WSE, Białystok 2011.

2. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3. Curlay M., Spapens P., Dzielenie się światem, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok-Warszawa 2000.

4. Akty prawne, czasopisma: Sozologia, Problemy Ocen Środowiskowych, Ochrona Środowiska, Prawo i środowisko, Odpady i środowisko, Ekonomia i środowisko, Aura, Środowisko, Ekofinanse, Ekopartner, Przegląd komunalny, Recykling, Opakowania

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Monika Michalska (ostatnia modyfikacja: 08-05-2020 15:52)