SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy prawa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy prawa
Kod przedmiotu 10.0-WZ-EkoP-PP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Izabela Gawłowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami prawa i prawoznawstwa.

Wymagania wstępne

Posiadanie elementarnej wiedzy o państwie i społeczeństwie.

Zakres tematyczny

Forma zajęć: wykład

1. Pojęcie prawa.

2. Pochodzenie prawa.

3. Prawo a inne systemy normatywne.

4. Przepis prawny i norma prawna.

5. Systemy prawne.

6. Tworzenie i stosowanie prawa.

7. Podstawy wykładni prawa.

8. Źródła prawa.

9. Konstytucja państwa jako podstawowy akt prawny.

 

Forma zajęć: ćwiczenia

1. Rozwiązywanie kazusów na podstawie prostych stanów faktycznych.

2. Schemat relacji prawa krajowego do międzynarodowego i prawa UE. 

3. Analiza tekstu prawnego.

 

 

Metody kształcenia

Multimedialny wykład problemowy, dyskusja, praca w grupach, rozwiązywanie kazusów, projekt. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywność na zajęciach - średnia ocen z prac na zajęciach stanowi ocenę z zaliczenia, przy czym student powinien mieć minimum 3 oceny pozytywne. Zaliczenie przedmiotu następuje poprzez przygotowanie projektu w formie pisemnej.

Literatura podstawowa

1.J. Helios, W. Siedlecka, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa dla ekonomistów, Wrocław 2015.

2. M. Kordela, Kompendium wiedzy o państwie i prawie,Warszawa 2011. 

Literatura uzupełniająca

1. A. Zoll, Państwo prawa jeszcze w budowie, Warszawa 2013.

2. B. Gnela, Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Cezary Kąkol (ostatnia modyfikacja: 29-04-2020 18:19)