SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia gospodarcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia gospodarcza
Kod przedmiotu 08.3-WZ-EkoP-HG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jolanta Skierska
  • prof. dr hab. Leszek Belzyt
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest rozwinięcie u studentów kompetencji  w zakresie znajomości historii gospodarczej Polski i powszechnej zwłaszcza w okresie najnowszym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład:

1. Systemy gospodarcze w dziejach powszechnych

2. Gospodarka Polski w okresie feudalnym

3. Przemiany gospodarcze w okresie zaborów (1795-1918)

4. Gospodarka Polski w okresie międzywojennym (1918-1939), sukcesy i niepowodzenia

5. Zniszczenia ekonomiczne w czasie II wojny światowej

6. Odbudowa gospodarki w nowych granicach po 1945 roku

7. Gospodarka socjalistyczna – pierwsze plany gospodarcze

8. Próba przyspieszonego rozwoju w latach 1971-1980

9. Kryzys strukturalny w latach 1981-1989

10. Transformacja gospodarcza Polski – bariery i sukcesy

11. Polska w UE – nowe zasady polityki ekonomicznej

Ćwiczenia

  1. Historia gospodarcza jako dyscyplina naukowa. Formy społeczno-gospodarcze w okresie przedkapitalistycznym (wspólnota pierwotna, niewolnictwo, gospodarka feudalna). Początki gospodarki rynkowej.
  2. Schyłek średniowiecza i epoka nowożytna w Europie. Wielkie odkrycia geograficzne i ich konsekwencje. Dualizm gospodarczy Europy. Początki kapitalizmu w Europie – kapitalizm handlowy. Rewolucja przemysłowa w Europie i USA.
  3. Gospodarka na świecie w XIX wieku. Kapitalizm monopolistyczny. Gospodarka w czasie I wojny światowej. Kapitalizm w latach 1924 – 1939.
  4. Druga wojna światowa i jej konsekwencje. Dynamiczny rozwój gospodarczy w latach 1945 – 1973. Gospodarka socjalistyczna.
  5. Zmienna koniunktura gospodarcza w latach 1974 – 1989. Transformacja gospodarcza Polski – bariery i sukcesy. Gospodarka światowa na przełomie XX i XXI wieku.

Metody kształcenia

Wykład – konwencjonalny z wykorzystaniem materiału ilustracyjnego

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, case study, ćwiczenia warsztatowe, praca z książką

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- przygotowanie ustnego wystąpienia na zaproponowany temat historyczny

- kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas ćwiczeń; pytania zamknięte z progami punktowymi. Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 6,0pkt; ocenę dostateczną plus od 6,5 pkt do 7,0 pkt; ocenę dobrą od 7,5 pkt do 8,0pkt; ocenę dobrą plus od 8,5 pkt do 9.0pkt i bardzo dobrą od 9,5pkt.

 

Warunki zaliczenia dla wykładów:

- uczestnictwo w wykładzie

- kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów; pytania zamknięte z progami punktowymi. Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 6,0pkt; ocenę dostateczną plus od 6,5 pkt do 7,0 pkt; ocenę dobrą od 7,5 pkt do 8,0pkt; ocenę dobrą plus od 8,5 pkt do 9.0pkt i bardzo dobrą od 9,5pkt.

 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen zaliczeń z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

1. Davies Norman, Serce Europy. Krótka historia Polski, Londyn 1995.

2. Garlicki Andrzej, Historia 1815-2004. Polska i świat, Warszawa 2005.

3. Jezierski Andrzej, Leszczyńska Cecylia, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003.

4. Kaliński Janusz, Zawistowski Andrzej, Historia gospodarcza Polski Ludowej, Warszawa 2005.

5. Landau Zbigniew, Roszkowski Zbigniew, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca

1. Historia gospodarcza Polski (1939-1989), red. Janusz Kaliński, Warszawa 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 14:43)