SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Makroekonomia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Makroekonomia
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoP- M
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Niewiadomska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania gospodarki, pozwalającej na ocenę zjawisk i procesów w niej zachodzących w skali makroekonomicznej. Dodatkowym celem przedmiotu jest ukształtowanie u studenta umiejętności wskazywania kierunku i konsekwencji związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między zjawiskami gospodarczymi.

Wymagania wstępne

Zaliczenie z przedmiotu Mikroekonomia

Zakres tematyczny

Wykład:

Definicja i określenie przedmiotu makroekonomii. Mikroekonomia i makroekonomia jako działy ekonomii. Ekonomia pozytywna i normatywna. Narzędzia i metody analizy ekonomicznej. Istota wzrostu i rozwoju gospodarczego. Miary sprawności gospodarki, pomiar i podział dochodu narodowego. Pieniądz i system pieniężny w gospodarce rynkowej. Istota i ewolucja pieniądza. Funkcje i cechy pieniądza. Bank Centralny i jego funkcje. Narzędzia polityki monetarnej. Zatrudnienie i bezrobocie w gospodarce rynkowej. Rodzaje bezrobocia. Inflacja rodzaje inflacji, koszty inflacji.  Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego w krótkim i długim okresie. Rola państwa w gospodarce rynkowej. Funkcje i narzędzia polityki fiskalnej.

Ćwiczenia:

Sposoby obliczania PKB.  Banki jako podmioty gospodarowania. Funkcje banków w gospodarce rynkowej. Kreacja pieniądza bankowego przez banki handlowe. Wpływ narzędzi polityki monetarnej na podaż pieniądza w gospodarce. Typy, przyczyny i skutki bezrobocia. Polityka państwa na rynku pracy. Rodzaje inflacji i polityka antyinflacyjna. Krzywa Phillipsa. Związki miedzy inflacją a bezrobociem: poglądy monetarystów, neoklasyków, keynesistów Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego. Granice wzrostu gospodarczego. Cechy i teorie cyklu koniunkturalnego. Cykle krótki średnie i długie.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z elementami wykładu konwersatoryjnego.

W ramach ćwiczeń klasyczna analiza problemowa zagadnień objętych programem zajęć z wykorzystaniem podstawowych kategorii ekonomicznych. Dyskusja dydaktyczna odwołująca się do wiedzy teoretycznej oraz obserwacji studentów, ucząca wyrażania swojego zdania oraz argumentacji w kwestiach ekonomicznych.Rozwiązywanie praktycznych zadań z makroekonomii.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego testowego wielokrotnego wyboru, obejmującego zagadnienia prezentowane na wykładzie. Ocena pozytywna po uzyskaniu 55 proc. pozytywnych odpowiedzi.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch sprawdzianów pisemnych. Kolokwia składają się z trzech pytań otwartych oraz jednego zadania matematycznego. Pytania punktowane są w skali od 0 do 1 pkt. co 0,25pkt. Ocena pozytywna po uzyskaniu minimum 2,25 pkt.

Dodatkowym kryterium branym pod uwagę przy wystawieniu oceny z ćwiczeń jest aktywność studenta na zajęciach.

Literatura podstawowa

  1. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.
  2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 2. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2010.
  3. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2015.
  4. Hall R., Taylor J., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2007.
  5. Skawińska E., Sobiech K.G., Wstęp do makroekonomii, Wyd. Politechnika Poznańska 2010.

Literatura uzupełniająca

  1. Krugman R.P., Wells R., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.
  2. Samuelson P.A., Nordhauss W.D., Ekonomia, tom 1., PWN Warszawa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Niewiadomska (ostatnia modyfikacja: 06-05-2020 22:35)