SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Promocja i reklama - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Promocja i reklama
Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PR
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Anetta Barska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z terminologią związaną z promocją, definiowanie pojęć. Omówienie poszczególnych elementów promocji – mix i warunków ich stosowania. Kształtowanie umiejętności umożliwiających m.in przygotowanie ogłoszenia reklamowego, zaprojektowania planu promocji.

 

Wymagania wstępne

Brak 

Zakres tematyczny

Wykład: w trakcie zajęć zostanie wyjaśniona istota komunikacji marketingowej. Szczegółowo prezentowane będą wszystkie elementy promocji – mix (reklama, public relations, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży i marketing bezpośredni) oraz możliwości ich wykorzystania w różnych warunkach funkcjonowania organizacji. Zasady tworzenia poprawnego ogłoszenia reklamowego, oferty sponsorskiej, zasady kreowania wizerunku. Istota sprzedaży osobistej, strategie postępowania z klientami w procesie sprzedaży osobistej. Współpracy z agencją reklamową i mediami. Aspekty promocyjne opakowania oraz merchandising. Uwarunkowania projektowania i wdrażania skutecznego systemu komunikacji, takie jak: prawo, konkurencja, oczekiwania odbiorców. Strategie promocji organizacji typu non-profit. Budżet promocji i reklamy.

Ćwiczenia: rozróżnianie poszczególnych elementów promocji mix, opracowanie planu promocji dla wybranego podmiotu oraz określenie warunków jej wdrożenia, redagowanie oferty sponsorskiej oraz ogłoszenia reklamowego. Praktyczne stosowanie technik postępowania z trudnymi klientami. Przygotowanie planu współpracy z agencją reklamową. Opracowanie briefingu reklamowego.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, dyskusja, pokaz.

Ćwiczenia: dyskusje grupowe, burza mózgów, psychodramy, giełda pomysłów, prace indywidualne, prace grupowe, metoda projektu, studia przypadków, klasyczna metoda problemowa, studia literatury.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny, który będzie obejmować materiał z wykładów i ćwiczeń (K_W01; K_W02). Egzamin będzie w formie pytań otwartych i zamkniętych. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% z egzaminu. Termin egzaminu: zgodnie z harmonogramem studiów w sesji zimowej

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% - dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Ćwiczenia: na ocenę składać się będą oceny z kolokwium, projektu dotyczącego planu promocji dla danego przedsiębiorstwa oraz zadań do samodzielnego i grupowego wykonania – napisanie oferty sponsoringowej, przygotowanie ogłoszenia reklamowego (K_U02; K_U03; K_K02; K_K07).

Termin ostatecznego oddania projektu dotyczącego opracowania planu promocji dla danego przedsiębiorstwa upływa na przedostatnich zajęciach dydaktycznych w semestrze zimowym.

Warunkiem otrzymania zaliczenia kolokwium jest uzyskanie min. 51%.

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% - dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

 

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. Barska A. (red.), Reklama wczoraj i dziś, Difin, Warszawa 2016.
  2. Mruk H. (red.), Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa 2004.
  3. Nowacki R., Reklama podręcznik, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
  4. Sztucki T., Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010.
  5. Woźniczka J., Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.

Literatura uzupełniająca

  1. Skwierczyńska – Mizerska B. (red.), Komunikowanie się w marketingu, PWE Warszawa 2004.
  2. Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Anetta Barska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 23:09)