SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny
Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoP-WM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Tadeusz Borys
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy o istocie kategorii jakości życia i koncepcji zrównoważonego rozwoju, relacjach między różnymi rodzajami jakości życia oraz wybranych metodach jej pomiaru..

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Jakość życia jako interdyscyplinarny przedmiot badań: m. in.  nauki o jakości, psychologii, socjologii, statystyki, filozofii i nauk ekonomicznych. Wielka trójka kategorii: jakość życia jako cel nadrzędny, rozwój społeczno-gospodarczy jako cel główny i instrumentarium; uniwersalne pojęcie rozwoju i pojęcia pochodne – istota koncepcji zrównoważonego rozwoju. Istota życia – ujęcia zawężone i holistyczne (trzy sfery życia i osiem poziomów potrzeb). Siedem typologii jakości życia: wartościująca i niewartościująca, globalna i ograniczona,  obiektywna i subiektywna, indywidualna i zbiorowa, bezpośrednia i pośrednia,  zrównoważona i niezrównoważona oraz jakość życia według systemów wartości. Wzorce i antywzorce jakości życia, praktyczne problemy „przebiegunowania wzorców”, jakość życia a cechy człowieczeństwa  - sens życia. Pomiar obiektywnej i subiektywnej jakości życia - korelacja między wskaźnikami jakości obiektywnej i subiektywnej (twierdzenie Campbella), subiektywny sens i pomiar jakości życia: wskaźniki zadowolenia/ satysfakcji/szczęścia, względne poczucie pokrzywdzenia jako czynnik wpływający na subiektywną jakość życia, subiektywna jakość życia a systemy wartości – jakość życia typu „mieć” i  jakość życia typu „być”. Wybrane systemy pomiaru jakości życia (doświadczenia Diagnoz społecznych i pomiar na poziomie lokalnym).

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci zobowiązani są do zaliczenia wykładu na ocenę. Zaliczenie ma postać pisemną.

Literatura podstawowa

[1]  Borys T. (red.), 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok (dostępna także  forma elektroniczna).

[2]  Borys T., Rogala P. (red.), 2008, Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, Wyd. UNDP, Warszawa (dostępna także  forma elektroniczna).

[3]  Borys T., 2011, Zrównoważony rozwój a jakość życia człowieka, czyli krótka historia o trzech drogach i postawach życiowych, „Ekonatura”, nr 5, s. 28-30  (dostępna także  forma elektroniczna).

[4]  Borys T., 2014, Jakość życia a aksjologia przywództwa, [w:] Kulaszko I. (red. nauk.) „Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne”, Difin, Warszawa, s. 165-175.

[5] Borys T., 2015, Typologia jakości życia - pomiar statystyczny, " Wiadomości Statystyczne"  nr 7,

Literatura uzupełniająca

[1]   Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna  – warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego. Warszawa  (diagnozy od 2000 roku dostępne na stronie internetowej: www. Diagnoza spoleczna…)

[2]   Goleman D., Inteligencja emocjonalna, wyd. Media Rodzina of Poznań, Poznań, 1999.

[3]   Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Wyd. AE Jelenia Góra 2003

[4]   Kolman R. Jakość życia na co dzień, wyd. OPO, Bydgoszcz 2002.

[5]   Skrzypek E., Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, wyd. UMCS, Lublin 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 16:56)