SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gospodarka regionalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gospodarka regionalna
Kod przedmiotu 02.4-WZ-EkoP-GR
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Monika Michalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy na temat istoty i mechanizmów funkcjonowania gospodarki w regionie, identyfikacja endogenicznych i egzogenicznych czynników rozwoju regionalnego, instrumentów polityki regionalnej w zakresie planowania i stymulowania rozwoju regionów, typizacja regionów i poziomu ich konkurencyjności. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykłady: Regionalizacja a globalizacja. Kryteria regionalizacji. Typy regionów. Rozwój regionalny: czynniki i bariery rozwoju regionalnego. Polityka regionalna UE. Polityka regionalna i lokalna: cele, zasady, instrumenty. Konkurencyjność regionalna.

Ćwiczenia: Rozwój regionalny: czynniki, bariery, cechy, koncepcje i strategie rozwoju regionalnego. Programowanie, planowanie i realizacja zadań gospodarki regionalnej. Regionalne programy operacyjny. Instrumenty wsparcia polityki regionalnej. Polityka regionalna UE.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia audytoryjne realizowane są w oparciu o pracę w grupach, technikę - burza mózgów, wystąpienie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student zobowiązany jest do zaliczenia egzaminu. Zaliczenie otrzymuje student, który uzyska przynajmniej 60 % poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte lub testowe sformułowane w kolokwium zaliczeniowym. (K_W04, K_W05).

Aby zaliczyć ćwiczenia student zobowiązany jest: a) zaliczyć na ocenę pozytywną kolokwium w formie testu lub pytań otwartych (zaliczenie przysługuje studentowi, który udzieli nie mniej niż 55% poprawnych odpowiedzi) (K_W04, K_W05). b) przygotować prezentację multimedialną i wygłosić referat (K_U03, K_W04, K_W05). c) uczestniczyć w dyskusjach i pracy w grupach podczas ćwiczeń (KU_03, K_K02, K_K03).

Ocena z przedmiotu będzie średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładu, przy założeniu, że obie oceny będą co najmniej dostateczne.

Literatura podstawowa

1. ChądzyńskiJ., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.

2. Łaniewska E., Gorynia M. (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady, PWN, Warszawa 2012.

3. Parysek J. J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2001.

4. Pietrzyk I., Polityka regionalna w Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2000.

5. Strzelecki Z. (red), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008.

6.Strzelecki Z. (red), Gospodarka regionalna i lokalna. Czynniki i bariery, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011. 

7.Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011. 

 

Literatura uzupełniająca

1. Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2005.

2. Korenik S., Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno - gospodarczych, CeDeWu, Warszawa 2011.

2. Strahl D., Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Monika Michalska (ostatnia modyfikacja: 08-05-2020 15:45)