SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nauka o organizacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nauka o organizacji
Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-NO
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest zrozumienie istoty, zasad i prawidłowości tworzenia i funkcjonowania różnych form organizacyjno-prawnych organizacji.

Wymagania wstępne

Mikroekonomia, Podstawy zarządzania

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych wykładów: Istota organizacji, jej otoczenia i struktury organizacyjnej. Wymiary organizacji. Typy organizacji. Cele organizacji i efektywność organizacyjna. System funkcji, procesów i przedsięwzięć w organizacji. Role w organizacjach. Organizacja i jej otoczenie: perspektywa interesariuszy. Relacje międzyorganizacyjne. Teorie granic organizacji. Obrazy organizacji. Cykl życia organizacji. Typy struktur organizacyjnych. Zachowania organizacyjne. Organizacje a proces tworzenia wartości. Organizacje a model biznesowy. Organizacja ucząca się. Nowoczesne koncepcje w teorii organizacji.

W ramach prowadzonych ćwiczeń:  Kształtowanie struktury organizacji. Analiza interesariuszy. Kształtowanie przepływów wartości w organizacji. Modelowanie biznesu.  Podstawowe problemy współczesnej organizacji. Współczesne problemy zarządzania organizacją.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i konwersatoryjny. Metoda projektu. Dyskusja. Praca w grupach. Prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie projektu: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z projektów indywidualnych i grupowych oraz z ich prezentacji. 
Warunkiem zaliczenia na ocenę wykładu jest pozytywne zaliczenie kolokwium w formie pisemnej. Na ocenę końcową składa się ocena z wykładu (50%) i ocena z ćwiczeń (50%).

 

Literatura podstawowa

  1. Cyfert S., Krzakiewicz K., Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji Kierownictwa, Poznań 2009.
  2. Kożuch B., Kożuch A., Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania w Krakowie i Fundacja Współczesne Zarządzanie w Białymstoku, Warszawa 2008.
  3. Walczak W., Nauka o organizacji, Wyższa Szkoła Zarządzania, Warszawa 2010
  4. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

  1. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2004.
  2. Zawadzki J., Nauka o organizacji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Kalisz 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2020 12:47)