SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy logistyczne w gospodarowaniu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoP-SLG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z tematyką wykorzystania metod i narzędzi logistycznych stosowanych w praktyce zarządzania przedsiębiorstw. Nabycie umiejętności stosowania metod logistycznych w praktyce zarządzania.

Wymagania wstępne

Podstawy zarządzania

Zakres tematyczny

Wykład: Definicje, funkcje, cele logistyki. Strumienie logistyczne. Przykłady różnorodnych systemów logistycznych. Infrastruktura logistyczna. Informatyczne wspomaganie logistyki. Kody kreskowe. Automatyczna identyfikacja. Logistyka procesów zaopatrzenia. Metody sterowania zapasami. Logistyka procesów produkcji. Logistyka procesów dystrybucji. Logistyczne centra dystrybucji. Eurologistyka. Logistyka międzynarodowa. Korytarze transportowe. Systemy transportu i komunikacji. Ekologia a logistyka. Logistyka miejska

Ćwiczenia/ Laboratoria: Definicje, funkcje, cele logistyki. Strumienie logistyczne. Przykłady różnorodnych systemów logistycznych. Infrastruktura logistyczna. Informatyczne wspomaganie logistyki. Kody kreskowe. Automatyczna identyfikacja. Logistyka procesów zaopatrzenia. Metody sterowania zapasami. Logistyka procesów produkcji. Logistyka procesów dystrybucji. Logistyczne centra dystrybucji. Eurologistyka. Logistyka międzynarodowa. Korytarze transportowe. Systemy transportu i komunikacji.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia, praca grupowa, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na wykładzie obejmuje problematykę systemów logistycznych wykorzystanych w przedsiębiorstwach. Zaliczenie jest w formie pisemnej.

Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania oraz przygotowują projekt dotyczący systemów logistycznych stosowanych w procesie gospodarowania różnych organizacji. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. Ocena jest uzależniona od:

  • zaliczenie kolokwium,
  • zaliczenia projektu,
  • aktywnego udziału w zajęciach oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru.

Na laboratoriach studenci rozwiązują zadania i realizują grę strategiczną w zakresie sterowania zapasami i procesu zaopatrzenia. W ramach zajęć przewiduje się następujące formy zaliczeń:

  • zaliczenie projektu,
  • obrona projektu,
  • aktywny udział w zajęciach oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru.

 

Ocena końcowa z ćwiczeń/ laboratoriów jest wyliczona na podstawie pozytywnych ocen cząstkowych uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu (projektu, kolokwium, aktywności itd.)

Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z poszczególnych form ćwiczeń (tj. wykładów, ćwiczeń, laboratorium, projektów) prowadzonych w ramach przedmiotu.

Literatura podstawowa

1. Abt S., Logistyka w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2001

2. E. Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 2008

3. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

1. Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne : podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2001

2. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003

3. Kluge P.D., (Red.) Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza PZ, Zielona Góra 2001 – dostępny na stronie: http://www.zcie.uz.zgora.pl/.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 00:22)