SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonometria - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonometria
Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-E
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Anna Łobos
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie przez Studenta umiejętności rozpoznawania i badania zależności między zjawiskami ekonomicznymi oraz umiejętności modelowania zjawisk społeczno–gospodarczych poprzez umiejętność zgromadzenia odpowiednich danych statystycznych, dobór zmiennych objaśniających do modelu, stworzenie modelu z użyciem odpowiednich metod, jego weryfikację i interpretację uzyskanych wyników. Student zapozna się z możliwościami stosowania modeli ekonometrycznych do opisu zjawisk ekonomicznych, jak i pozna ograniczenia ich stosowania.

Wymagania wstępne

Statystyka opisowa, znajomość programu Excel, umiejętność wykonywania działań na macierzach

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie modelu ekonometrycznego. Dobór zmiennych objaśniających do modelu liniowego.
 2. Modelowanie ekonometryczne. Szacowanie parametrów modeli liniowych metoda najmniejszych kwadratów. Przykłady modeli ekonometrycznych opisujących zjawiska ekonomiczne.
 3. Weryfikacja modeli liniowych, interpretacja uzyskanych wyników.
 4. Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych.
 5. Badanie własności odchyleń losowych (losowość, normalność rozkładu, nieobciążoność, autokorelacja, stałość wariancji).
 6. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów. Metoda różniczki zupełnej. Metoda największej wiarygodności. Metoda zmiennych instrumentalnych.
 7. Metody sekwencyjne budowania modelu.
 8. Modele wielorównaniowe. Prognozowanie ekonometryczne.

Metody kształcenia

Konstrukcja modeli ekonometrycznych oraz ich weryfikacja na podstawie danych ekonomicznych rzeczywistych danych ekonomicznych pochodzących z bazy EUROSTAT, BDL GUS i z przedsiębiorstw. Wykład konwencjonalny, case study, rozwiązywanie problemów i zadań przez studentów, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 1. Aktywność na zajęciach. Ocena stopnia przygotowania studentów poprzez rozwiązywanie wybranych zadań, problemów i studiów przypadku.
 2. Kolokwium i egzamin z zadaniami o zróżnicowanym stopniu trudności.

Literatura podstawowa

 1. J. Dziechciarz, Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław, 2003.
 2. E. Nowak, Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, PWN, Warszawa 2006.
 3. Cz. Szmigiel, J. Mercik. Ekonometria, Skrypty WSZiF, Wrocław 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. G. S. Maddala, Ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 2. J. M. Woolrigde, Introductory Econometrics. A Modern Approach. Third Edition, Michigan State University,Thomson, South-Western 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Anna Łobos (ostatnia modyfikacja: 08-05-2020 15:09)