SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Proseminarium - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Proseminarium
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoP-P
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dorota Roszkowska-Hołysz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Proseminarium 30 2 36 2,4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem proseminarium jest zapoznanie studenta z metodologią pracy dyplomowej, kształtowanie świadomości studentów o odpowiedzialności związanej z prawnymi zasadami korzystania z dostępnych opracowań, literatury i innych źródeł informacji, przypomnienie i rozwinięcie wiedzy nabytej w czasie studiów w trakcie dyskusji na temat problemów prezentowanych na seminarium. Ponadto celem proseminarium jest wskazanie obszarów badawczych, podjęcie decyzji co do wyboru tematu pracy dyplomowej i jej charakteru, a także wykształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania materiałów i metod służących rozwiązaniu problemu.

Wymagania wstępne

Student ma wiedzę zgodną z programem studiów na kierunku ekonomia. Umie przygotowywać prezentacje multimedialne. Wykazuje gotowość do rozwoju swojej wiedzy i umiejętności. Jest otwarty na pracę w zespole. Potrafi zbierać i analizować dane jakościowe i ilościowe.

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do problematyki pisania pracy dyplomowej. Specyfika przygotowania pracy dyplomowej na kierunku Ekonomia. Stawianie problemu badawczego. Zakres wymagań stawianych pracom dyplomowym. Omówienie zakresu zagadnień mogących być przedmiotem prac dyplomowych. Metodologia pracy badawczej. Omówienie wymagań merytorycznych i formalnych takich jak konstrukcja pracy, terminologia, wymagania językowe, przypisy, bibliografia, źródła internetowe. Źródła wiedzy oraz danych statystycznych. Korzystanie z elektronicznych baz danych. Indywidualne konsultacje dotyczące treści prac dyplomowych. Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu pracy dyplomowej.

Metody kształcenia

Dyskusja, prezentacja multimedialna, praca z materiałem źródłowym, metoda projektu, praca indywidualna ze studentem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena formująca - na podstawie aktywności i udziału w dyskusji podczas prezentacji własnego tematu jaki i tematów innych członków grupy seminaryjnej, a także przedstawionej propozycji tematu, problemu badawczego i możliwości rozwiązania problemu.

Literatura podstawowa

Literatura związana z problematyką projektu badawczego i pracy dyplomowej.

Literatura uzupełniająca

Szczegółowy program proseminarium, wykaz literatury, wymagania dotyczące pracy ustala i podaje do wiadomości studentów prowadzący seminarium.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 14:43)