SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Evidence-based management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Evidence-based management
Kod przedmiotu 14.9-WZ-EkoP-EBM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Anna Łobos
  • dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi praktykami w zakresie podejścia evidence based management.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Postawy podejścia evidence-based management w procesie  decyzyjnym. Krytyczna analiza informacji pochodzącej ze zróżnicowanych źródeł wiedzy (wyników badań naukowych, profesjonalnej ekspertyzy praktyków, wartościach oczekiwanych i dostarczanych przez poszczególnych interesariuszy oraz danych wewnętrznych organizacji). Etapy i zasady procesu podejmowania decyzji: formułowanie problemu decyzyjnego, warunki podejmowania trafnych decyzji, źródła danych i informacji, techniki prezentacji danych, elementy logiki, typowe błędy popełniane przy prezentacji i analizie danych, techniki i metody pozyskiwania wiedzy z badań naukowych oraz innych publikacji.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, projekt, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia dla ćwiczeń: pozytywna ocena ze zrealizowanego projektu (60%) oraz aktywność na zajęciach (40%).

Warunki zaliczenia dla wykładów: egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte).

Literatura podstawowa

Rousseau D.M. (ed.)(2012),The Oxford Handbook of Evidence-based Management, Oxford Press, Oxford.

Morell K. (2008),The Narrative of ‘Evidence Based’ Management: A Polemic, Journal of Management Studies no. 45, vol. , s. 613-633

Literatura uzupełniająca

Sackett D.L., Straus S.E., Richardson W.S., Rosenberg W, Haynes RB (2000). Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM (second ed.). Edinburgh: Churchill Livingston

Sloan MD, Boyles RA (2003). Profit signals: how evidence-based decisions power Six Sigma breakthroughs. Seattle, Washington.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 14:43)