SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Radiologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Radiologia
Kod przedmiotu 12.0-WL-PielP-RAD
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Wojciech Wierzchołowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poznanie podstaw diagnostyki obrazowej uwzględniające mechanizm powstania oraz możliwości i ograniczenia w diagnozowaniu jednostek chorobowych.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Wiedza z zakresu fizyki na poziomie maturalnym.

Zakres tematyczny

Wykład/ćwiczenia:

 1. Ryzyko związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące i zasady ochrony radiologicznej w badaniach obrazowych  z jego zastosowaniem.
 2. Przygotowanie pacjenta do badań obrazowych. Rola pielęgniarki w procesie przygotowania i prowadzenia badań.
 3. Obrazowanie nieurazowych patologii ośrodkowego układu nerwowego.
 4. Diagnostyka następstw urazów ośrodkowego układu nerwowego.
 5. Diagnostyka obrazowa płuc, opłucnej, śródpiersia.
 6. Obrazowanie patologii serca i naczyń krwionośnych.
 7. Diagnostyka chorób narządów jamy brzusznej i miednicy. Znaczenie poszczególnych technik obrazowania cz. I
 8. Diagnostyka chorób narządów jamy brzusznej i miednicy. Znaczenie poszczególnych technik obrazowania cz. II
 9. Radiologia stanów nagłych.
 10. Obrazowanie zmian chorobowych i następstw urazów układu kostno-stawowego.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. 

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Samokształcenie – przygotowanie ustnej wypowiedzi na temat obejmujący treści z podanej literatury przedmiotu

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 

 1. Herring W., Podręcznik radiologii wyd. Urban &Partner 2014  red. wyd. polskiego Marek Sąsiadek UWAGA: we wrześniu 2020 planowane jest nowe wydanie podręcznika, także w formie e-booka
 2. Michels G., Jaspers M., Ultrasonografia narządów i tkanek w zestawieniu z klinicznymi objawami Medipage 2015
 3. Pruszyński B., Wskazania do badań obrazowych PZWL Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

 

 1. Daniel B., Pruszyński  B.: Anatomia radiologiczna. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2011
 2. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich (ostatnia modyfikacja: 28-09-2020 18:24)