SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski
Kod przedmiotu 09.0-WL-PielP-JO
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 60 4 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie odpowiadającym poziomowi B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym:

- wykorzystanie języka obcego dla potrzeb studiowania, a w szczególności umiejętne korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych, mediów, literatury     popularnonaukowej i specjalistycznej,

- kontynuację nauki w ramach wybranej specjalizacji na uczelniach zagranicznych,

- wykonywanie pracy zawodowej lub naukowej z wykorzystaniem języka obcego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

1. Studia i studiowanie: struktura i funkcjonowanie uczelni wyższych w Polsce i krajach anglojęzycznych.

2. Terminologia ogólna związana ze sprawowaniem opieki zdrowotnej. 

3. Zawód pielęgniarki - etyka zawodu.

4. Budowa ciała ludzkiego i wybranych organów wewnętrznych.

5. Ogólna terminologia medyczna, oddziały szpitalne, dokumentacja szpitalna.

6. Procedury szpitalne.

7. Komunikacja z pacjentem i jego rodziną.

8. Opieka nad pacjentem - radzenie sobie z bólem chronicznym, choroby wieku podeszłego, choroby wieku dziecięcego.

Metody kształcenia

Ćwiczenia interaktywne realizowane w różnych formach pracy indywidualnej oraz w grupie z wykorzystaniem literatury anglojęzycznej.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich zadań przewidzianych do realizacji w ramach programu zajęć. Ocenie podlegają sprawdziany i kolokwia sprawdzające wiedzę, prezentacja wybranego tematu oraz aktywny udział w zajęciach (wypowiedź ustna w języku obcym) – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów. W przypadku nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

 

Literatura podstawowa

1. Grice T., Nursing 1, Oxford University Press 2007

2. Grice T., Greenan J., Nursing 2, Oxford University Press 2007

3. Wright R., Cagnol B., English for Nursing 1, Pearson Education Limited 2012

4. Wright R., Spada Symonds M., English for Nursing 2 , Pearson 2012

5. Małko E., Govender-Kubiec Ch., Język Angielski dla Pielęgniarek, PZWL Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

1. Riley D., Vocabulary for Medicine, Peter Collin Publishing

2. Matasek M., Język angielski. Słownictwo. Tematyczny zbiór ćwiczeń, Handy Books 2006

3. Glendinning E. H., Howard R., Professional English in Use.Medicine, Cambridge 2009

4. Jóżwiak J., Praktyczny Słownik Medyczny, Medyk 2007

5. Słomski P., Podręczny Słownik Medyczny, PZWL 2009

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich (ostatnia modyfikacja: 13-09-2020 15:03)