SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski
Kod przedmiotu 09.0-WL-PielP-JO
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Barbara Szura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 60 4 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie odpowiadającym poziomowi B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym:

- wykorzystanie języka obcego dla potrzeb studiowania, a w szczególności umiejętne korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych, mediów, literatury     popularnonaukowej i specjalistycznej,

- kontynuację nauki w ramach wybranej specjalizacji na uczelniach zagranicznych,

- wykonywanie pracy zawodowej lub naukowej z wykorzystaniem języka obcego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

1. Wybrane podstawowe zagadnienia dotyczące poszczególnych działów medycyny.

2. Choroby i ich symptomy.

3. Monitorowanie parametrów życiowych pacjenta.

4.Funkcje organizmu ludzkiego.

5. Rodzaje leków, drogi podawania oraz skutki uboczne, pacjent pooperacyjny.

6. Zdrowie psychiczne - depresja, schizofrenia i wybrane rodzaje uzależnień.

7. Żywienie i problemy związane z odżywianiem.

Metody kształcenia

Lektorat z języka angielskiego w systemie pracy / z możliwością wykorzystania pracy zdalnej e-learning; forma zajęć interaktywnych z wykorzystaniem anglojęzycznej literatury medycznej; praca z tekstem, analiza przypadków, ćwiczenia gramatyczno-leksykalne i komunikacyjne, dyskusja.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa z przedmiotu to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczeń. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0. Ocenie podlegają sprawdziany, kolokwium sprawdzające wiedzę, odpowiedź ustna oraz prezentacja. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu / kolokwium  jest  uzyskanie co najmniej 60% punktów.

Literatura podstawowa

1. Grice T., Nursing 1, Oxford University Press 2007

2. Grice T., Greenan J., Nursing 2, Oxford University Press 2007

3. Wright R., Cagnol B., English for Nursing 1, Pearson Education Limited 2012

4. Wright R., Spada Symonds M., English for Nursing 2 , Pearson 2012

5. Małko E., Govender-Kubiec Ch., Język Angielski dla Pielęgniarek, PZWL Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

1. Riley D., Vocabulary for Medicine, Peter Collin Publishing

2. Matasek M., Język angielski. Słownictwo. Tematyczny zbiór ćwiczeń, Handy Books 2006

3. Glendinning E. H., Howard R., Professional English in Use.Medicine, Cambridge 2009

4. Jóżwiak J., Praktyczny Słownik Medyczny, Medyk 2007

5. Słomski P., Podręczny Słownik Medyczny, PZWL 2009

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Barbara Szura (ostatnia modyfikacja: 13-09-2020 23:01)