SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia
Kod przedmiotu 14.4-WL-PielP-PSYCH
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Dorota Niewiedział
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 20 1,33 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z wiedzą dotyczącą psychologicznych uwarunkowań zdrowia i choroby, funkcjonowania jednostki w różnych etapach rozwojowych i kontekstach społecznych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu biologii i chemii szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Wykład:

1. Determinanty zachowania człowieka: cechy osobowości vs czynniki zewnętrzne

2.Prawidłowości i nieprawidłowości  psychospołecznego rozwoju człowieka w ciągu życia

3. Wniokowanie o zachowaniu jednostki - teorie atrybucji

3. Biopsychospołeczny model zdrowia i choroby.

4. Holistyczno-funkcjonalny model zdrowia/choroby

5. Wybrane problemy psychologiczne związane z chorobą oraz niepełnosprawnością.

6. Podstawowe założenia teorii dotyczących psychopatologii i  zaburzeń psychosomatycznych

6. Teorie, modele i koncepcje komunikacji międzyludzkiej.

Ćwiczenia:

1. Psychologiczne doświadczenie choroby przez pacjenta

2. Relacje choroba-stres, stres- choroba, sposoby radzenia sobie ze stresem coping

3. Błędy jatrogenne  w relacji pielęgniarka – pacjent, cechy komunikacji interpersonalnej

4. Psychofizjologiczne aspekty bólu, teoria "bramkowa"

5. Wypalenie zawodowe - uwarunkowania, mechanizm, objawy

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda przypadków, inscenizacja.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin przeprowadzony w formie pisemnej, test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 70% punktów możliwych do zdobycia.  Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń. Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczenia bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczenie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczeń. Ocenie podlegają sprawdziany wprowadzające do zajęć/tematu, kolokwia sprawdzające wiedzę po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 50% uzyskanych punktów. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Samokształcenie - warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej z treści zawartych w podanej literatury przedmiotu.  

Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

 

Literatura podstawowa

 1. Antonovsky A.: Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005
 2. Orwid, M. Pietruszewski, K . Psychiatria dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2012
 3. Zimbardo Ph., Gerrig, R. Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2020
 4. Heszen-Niejodek I., Sęk H. /red./: Psychologia zdrowia. PWN Warszawa 1997.
 5. Jarosz M.: Psychologia lekarska. PZWL Warszawa 1988
 6. Beisert M.: [2] Przejawy, mechanizmy i przyczyny wypalania się pielęgniarek. [W:] Wypalenie zawodowe, przyczyny, zapobieganie. Red.: Sęk H. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 7. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. DSM-5. American Psychiatric Association, Arlington, VA 2013
 8. Kowalik, S. Psychologia rehabilitacji. WAIP, Warszawa, 2007

Literatura uzupełniająca

 1. Nencki Z.: Komunikowanie interpersonalne. Ossolineum 1992
 2. Cierpiałkowska, L. Psychopatologia, Scholar, Warszawa, 2020
 3. Sęk H. /red./: Społeczna psychologia kliniczna. PWN Warszawa 2000.
 4. Kępiński A.: Poznanie chorego. PZWL Warszawa 1991

Uwagi

 1. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich (ostatnia modyfikacja: 01-11-2020 11:52)