SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Socjologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Socjologia
Kod przedmiotu 14.2-WL-PielP-SOC
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami opisującymi życie społeczne oraz procesami leżących u jego podstaw. Intencją prowadzącego jest przekazanie wiadomości na temat elementów składowych struktury społecznej oraz funkcjonowania grup i instytucji społecznych w zmieniającym się społeczeństwie. Nadrzędnym celem jest ukazanie człowieka, jako istoty społecznej.

Wymagania wstępne

Brak 

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Socjologia, jako dyscyplina naukowa.
 2. Człowiek – istota społeczna. Wybrane aspekty procesu socjalizacji.
 3. Grupy społeczne i ich zróżnicowanie.
 4. Procesy społeczne. Zmiana społeczna, jako kategoria socjologiczna.
 5. Społeczeństwo i jego struktura.
 6. Zróżnicowanie społeczne. Nierówności społeczne.
 7. Wybrane problemy społeczne.
 8. Zdrowie i choroba, jako zjawisko społeczne.

Ćwiczenia:

 1. Socjologiczne ujęcia rodziny.
 2. Instytucje społeczne. Instytucje totalne (na przykładzie szpitala psychiatrycznego).
 3. Kontrola społeczna. Normy społeczne. Dewiacja a patologia społeczna.
 4. Styl życia a zdrowie.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, praca w grupach, praca z tekstem, dyskusja.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie przeprowadzone w formie pisemnej (testy z progami punktowymi), warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 60% punktów możliwych do zdobycia

94-100% = 5,0 85-93% = 4,5 76-84% = 4,0 68-75% = 3,5 60-67% = 3,0 0-59% = 2,0 Z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na egzaminowanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji w oparciu o regulamin zdalnego egzaminowania.

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie: 1) wyniku testu z progami punktowymi (ocena z testu stanowi 75% oceny z ćwiczeń) oraz  2) pracy studenta podczas zajęć (25% oceny) - aktywny udział w dyskusjach, praca w grupach, posługiwanie się poznanymi terminami i kategoriami socjologicznymi, umiejętność stosowania ich w analizie zjawisk społecznych, umiejętność argumentowania. 

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Samokształcenie - warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na temat wybranego zagadnienia z zakresu problematyki dotyczącej problemów społecznych, zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych.

Pozostałe warunki zaliczenia, nie wymienione w tym punkcie określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow 

Literatura podstawowa

 1. Szacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii, Warszawa.
 2. Sztompka P. (2002), Socjologia, Kraków.
 3. Tobiasz-Adamczyk B (2000). Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków.
 4. Giddens A. (2004), Socjologia, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

 

 1. Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975.
 2. Halpern D. (2008), Zdrowie i dobre samopoczucie, [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Socjologia codzienności, Kraków.
 3. Kawczyńska-Butrym Z. (2008), Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Lublin – wybrane fragmenty.
 4. Ostrowska A. (2000), Styl życia a zdrowie – bilans dekady [w:] H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Jak żyją Polacy, Warszawa.
 5. Kaźmierczak-Kałużna I. (2012), Dwa oblicza biedy. Subiektywne i obiektywne aspekty sytuacji życiowej ubogich, Zielona Góra.
 6. Wasilewski J. (2006), Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Warszawa.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich (ostatnia modyfikacja: 30-09-2020 22:43)