SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Promocja zdrowia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Promocja zdrowia
Kod przedmiotu 12.9-WL-PielP-PROM
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Ryszard Stryjski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 10 0,67 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne 20 1,33 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 20 1,33 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do włączenia się w realizację programów promocji zdrowia skierowanych do różnych osób, grup i społeczności (pacjentów, uczniów, rodzin, pracowników, społeczności lokalnej, samorządu). Edukacja zdrowego stylu życia.

Wymagania wstępne

Znajomość biologii na poziomie maturalnym.

Zakres tematyczny

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

Ćwiczenia:

 1. Projekty promocji zdrowia.
 2. Wsparcie społeczne w promocji zdrowia.
 3. Rola edukacji seksualnej i psychicznej.
 4. Promocja zdrowia a zjawiska patologii społecznej, niepełnosprawności.
 5. Promocja zdrowia a ochrona środowiska.
 6. Planowanie edukacji zdrowotnej w pielęgniarstwie.
 7. Główne problemy zdrowotne i sposoby zapobiegania im.
 8. Edukacja zdrowotna.
 9. Styl życia a zdrowie                                                                                                                            
 10. Polityka zdrowotna a promocja zdrowia.
 11. Promocja zdrowia w pielęgniarstwie.

Samokształcenie

Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej lub prezentacji na wybrane tematy.

Zajęcia praktyczne/Praktyka zawodowa:

1. Edukacja zdrowotna w wybranych placówkach z uwzględnieniem kryterium wieku i stanu zdrowia: dziecka, osoby dorosłej, osoby starszej.
2. Konstruowanie własnego programu zdrowia.

Metody kształcenia

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład konwencjonalny, wykład konwersacyjny, gry dydaktyczne, pogadanka.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Ćwiczenia – zaliczenie na podstawie kolokwium zaliczeniowego w formie 5 pytań problemowych ocenianych w skali 0 -5 punktów. Zaliczenie po uzyskaniu 60% punktów. Przygotowanie i zaprezentowanie wybranego problemu z zakresu promocji zdrowia. Prezentacja stanowi 20% oceny końcowej z ćwiczeń, 80% stanowi kolokwium zaliczeniowe.

Zajęcia praktyczne –zaliczenie z oceną. Opracowanie zagadnienia promocyjnego w formie prezentacji multimedialnej i innych form edukacyjnych tj. scenki, materiały informacyjne w formie ulotek, plakatów. Przedstawienie na konferencji dla całego roku lub napisanie konspektu zajęć na wybrany temat promocyjny i realizacja praktyczna w przedszkolach, szkołach podstawowych.

Treści realizowane w ramach samokształcenia zweryfikowane będą poprzez zaliczenie pracy pisemnej na temat wybranego zagadnienia z zakresu omawianej problematyki (w ocenie szczególny nacisk położony zostanie na umiejętne stosowanie poznanych kategorii pojęciowych i wykorzystanie zróżnicowanych źródeł). Praca kwalifikowana jest zaliczeniem bez oceny.

Końcowa ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z wszystkich form zajęć.

Literatura podstawowa

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Pike S., Forster D.: Promocja zdrowia dla wszystkich. Czelej, Lublin 1998.
3. Karski J. B.: Promocja zdrowia. Ignis, Warszawa 1999.
4. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M.: Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Czelej, Lublin 2008

Literatura uzupełniająca

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Woynarowska B.: Szkoła promująca zdrowie. KOWEZ, Warszawa 2000.
2. Kulik T. B., Wrońska I.: Zdrowie w medycynie i naukach społecznych. Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, Stalowa Wola 2000

3. Karski J., Śłońska Z., Wasilewski B.: Promocja zdrowia. Sanmedia, Warszawa 1994.

4. Woynarowska B. (red.): Zdrowie i szkoła. PZWL, Warszawa 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich (ostatnia modyfikacja: 30-09-2020 22:31)