SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Farmakologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Farmakologia
Kod przedmiotu 12.5-WL-PielP-FARM
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Sylwia Michalak
 • dr n. farm. Karolina Kieres
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie podstaw działania leków, działań niepożądanych, interakcji lekowych oraz toksyczności leków:

-  poznanie podstawowych zagadnień dotyczących farmakokinetyki i farmakodynamiki leków;

-  poznanie mechanizmów działania oraz zastosowanie leków,

-  poznanie możliwych działań niepożądanych oraz toksyczności leków;

-  poznanie  podstaw prawnych ordynowania leków i wyrobów medycznych oraz  nabycie umiejętności wystawiania recept  oraz środków  zaopatrzenia medycznego;

-  nabycie umiejętności poszukiwania rzetelnych  informacji o lekach oraz zgłaszania działań niepożądanych leków.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw biochemii, anatomii, fizjologii.

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Aspekty prawne ordynowania leków i wypisywania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.
 2. Farmakologia ogólna. Podstawy farmakokinetyki i farmakodynamiki. LADME. Interakcje leków
 3. Zasady farmakoterapii w okresie ciąży i laktacji oraz w wieku rozwojowym i podeszłym
 4. Terapia bólu: Opioidowe i nieopioidowe leki przeciwbólowe, leki znieczulenia miejscowego i ogólnego.
 5. Leki stosowane w chorobach układu krążenia: nadciśnieniu tętniczym, chorobie niedokrwiennej serca, niewydolności mięśnia sercowego, antyarytmiczne. Leki przeciwmiażdżycowe.
 6. Hormony przysadki mózgowej i kory nadnerczy, hormony płciowe, środki antykoncepcyjne, hormonalna terapia zastępcza
 7. Leki stosowane w niedokrwistościach. Leki wpływające na hemostazę
 8. Leki działające na układ pokarmowy: leki stosowane w chorobie wrzodowej,  leki stosowane  refluksie żołądkowo-przełykowym, leki wpływające na perystaltykę jelit, leki przeciwwymiotne
 9. Farmakologii ośrodkowego układu nerwowego: leki psychotropowe, leki stosowane w leczeniu padaczki, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera.
 10. Farmakologia układu autonomicznego.

Ćwiczenia:

 1. Źródła informacji o lekach, postacie leków. Rodzaje dawek, obliczanie dawek dla dzieci. Zasady zapisywania leków, elementy recepty. Zasady refundacji leków. Zasady wystawiania zleceń na wyroby medyczne.
 2. Podstawy farmakokinetyki,  transport leku, procesy enzymatyczne, miejscowe i ogólne działanie, wchłanianie leków, drogi podania, dystrybucja leku, eliminacja leku, stężenie leku.
 3. Podstawy farmakodynamiki.  Mechanizmy działania leków. Antagonizm i synergizm leków. Działania niepożądane leków, lekozależność.
 4. Antybiotykoterapia empiryczna oraz celowana. Racjonalna antybiotykoterapia zasady.
 5. Farmakoterapia zakażeń  bakteryjnych, grzybiczych.
 6. Farmakoterapia zakażeń wirusowych i pasożytniczych. Leki przeciwgruźlicze. 
 7. Leki działające na układ oddechowy- leki wykrztuśne i przeciwkaszlowe, leki stosowane w terapii astmy, POCHP
 8. Farmakoterapia cukrzycy. Leki przeciwcukrzycowe, leki stosowane w śpiączce hipo-i hiperglikemicznej,
 9. Hormony tarczycy i przytarczyc.  Leki i przeciwtarczycowe. Leki wpływające na gospodarkę wapniowo-fosforanową.
 10. Krew, preparaty krwiopochodne i krwiozastępcze
 11. Leki antyhistaminowe. Leki stosowane we wstrząsie.
 12. Leki wpływające na zakończenia czuciowe i ruchowe: leki znieczulające miejscowo, leki zwiotczające mięśnie szkieletowe.
 13. Współczesna terapia bólu. Narkotyczne leki przeciwbólowe. Alkohol etylowy i inne alkohole. Zależności lekowe
 14. Elementy toksykologii - pojęcie trucizny, podział trucizn, omówienie wybranych substancji toksycznych.
 15. Leki przeciwnowotworowe. Ogólne zasady podania leków onkologicznych, działania niepożądane leków przeciwnowotworowych, wsparcie pacjenta onkologicznego.   Zastosowanie systemów zamkniętych podczas podani leków cytotoksycznych.
 16. Kliniczne znaczenie interakcji leków. Działania niepożądane, wynikające z interakcji oraz procedury zgłaszania działań niepożądanych. 
 17. Środki dezynfekcyjne i środki antyseptyczne.
 18. Leki podawane droga pozajelitową. Odżywianie pozajelitowe. Niezgodności farmaceutyczne. Przechowywania leku.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca samodzielna i zespołowa nad poszczególnymi zadaniami, ćwiczenie umiejętności praktycznych, symulacje medyczne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład –Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Egzamin końcowy w postaci testu jednokrotnego wyboru.  Uzyskanie (60%) pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem zdania egzaminu (ocena 3,0: 60-69% poprawnych odpowiedzi, ocena 3,5: 70-79% poprawnych odpowiedzi, ocena 4,0: 80-89% poprawnych odpowiedzi, ocena 4,5: 90-95% poprawnych odpowiedzi, ocena 5,0: 96-100% poprawnych odpowiedzi). Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczeń.  Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W razie nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.Jeśli powstałe braki nie zostaną uzupełnione przez Studenta do dnia terminu zaliczenia końcowego w pierwszym terminie zaliczenia lub nie  zostanie przygotowana prezentacja multimedialną lub referat Student otrzymuje ocenę ndst.  Jeśli braki nie zostaną uzupełnione do terminów poprawkowych również i w tych terminach Student uzyskuje ocenę ndst. <!--StartFragment-->

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Samokształcenie - warunkiem zaliczenia jest przygotowanie prezentacji multimedialnej lub referatu dotyczącego problemu przedstawionego przez asystenta.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji istnieje możliwość zmian warunków egzaminowania Pozostałe warunki, nie wymienione w tym punkcie określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Rajtar-Cynke G. Farmakologia. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu. Wyd. Czelej, wydanie III zmienione i uzupełnione,Warszawa 2016
 2. Schmid B, Strub P, Studer A., (red. pol. Prandota J). Farmakologia dla zawodów pielęgniarskich. Wyd. MedPharm 2019.

Literatura uzupełniająca

 1. Korbut R. Farmakologia. Wyd. lekarskie PZWL Warszawa 2019, wydanie 2 uaktualnione i rozszerzone
 2. Czelej M. Obliczanie dawek leków, wyd. PZWL 2017
 3. Ordynacja i farmakoterapia w praktyce pielęgniarki i położnej. Ewa Hryniewiecka, Ilona Joniec-Maciejak Edra Urban & Partner, 2019
 4. Mutschler E, Geisslinger G, Kroemer HK, Ruth P, Schaefer-Korting M (red. wyd. pol. Malinowska B i wsp.). Farmakologia i toksykologia.  Wyd. MedPharm Wrocław 2016
 5. Czasopisma i e-booki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich (ostatnia modyfikacja: 20-09-2020 22:29)