SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Etyka zawodu pielęgniarki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Etyka zawodu pielęgniarki
Kod przedmiotu 12.6-WL-Piel-EZP
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Grażyna Milewska-Wilk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 20 1,33 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem zajęć z przedmiotu jest opanowanie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu etyki oraz nabycie umiejętności rozstrzygania dylematów moralnych w oparciu o zasady i  reguły wykonywania zawodu pielęgniarki.

 

Wymagania wstępne

Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej, a także założeń epok w kontekście społeczno-historycznym od starożytności do współczesności.

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie do przedmiotu – etyka ogólna i etyka zawodu pielęgniarki. Problematyka etyki normatywnej.
 2. Założenia kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej
 • postawa wobec podmiotu pracy
 • problem prawdy i działania etycznego w zawodzie pielęgniarki,
 • wzór osobowy pielęgniarki
 • autonomia chorego i jego rodziny
 • prawa rodziców i hospitalizowanego dziecka,

3. Funkcje kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej:

 • pielęgniarka a praktyka zawodowa
 • tajemnica zawodowa, jej zakres oraz ustawowe zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy.

4. Problemy etyczne współczesnej medycyny – możliwości ich rozwiązania.

5. Pielęgniarka wobec udziału w eksperymencie medycznym.

6. Zagadnienia medycyny współczesnej w przygotowaniu zawodowym pielęgniarki:

 • bioetyka (etymologia, specyfika przedmiotu, bioetyka a etyka, przegląd stanowisk),
 • pojęcie odpowiedzialności pracowników służby zdrowia,
 • relacja pielęgniarka – pacjent,
 • problemy opieki paliatywnej,
 • postawa pielęgniarki  wobec pacjenta i jego rodziny w obliczu cierpienia i śmierci,
 • problem aborcji i eutanazji.

7. Znaczenie założeń pielęgniarstwa transkulturowego w pracy z pacjentem w różnych stanach klinicznych.

8. Modele opieki uwzględniające sposoby interakcji międzyludzkich. Interakcjonizm w pielęgniarstwie. Komunikacja interpersonalna.

 Samokształcenie

 1. Teorie i modele poznawcze jako składniki wiedzy naukowej o pielęgniarstwie.
 2. Rozważania na temat samarytańskiego kształtu posługi pielęgniarskiej jako gwaranta szacunku wobec godności człowieka
 3. Relacje pielęgnowany – pielęgnujący w założeniach etyki i teorii pielęgniarstwa.
 4. Problemy etyczne związane z realizacją opieki medycznej w wybranej religii
 5. Znaczenie i wartość symboli zawodowych w kształtowaniu tradycji pielęgniarstwa
 6. Dylematy etyczno-moralne pielęgniarek w aspekcie zdarzeń niepożądanych
 7. Rola wybranych zagadnień etycznych w pracy pielęgniarki.
 8. Rozważania na temat współczesnego pielęgniarstwa – zawód to czy powołanie

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca w grupach, metoda przypadków i sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna,

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Opracowanie pisemne praktycznego problemu z etyki zawodu, 100% obecność na zajęciach i pozytywna ocena za czynny w nich udział ( racjonalne argumentowanie i wyprowadzanie wniosków, aktywność w rozwiązywaniu zadań problemowych, aktywny udział w dyskusji).

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim, dokumentem urzędowym lub innym oświadczeniem student ma obowiązek zaliczenia zajęć w ciągu 2 tygodni w formie określonej przez nauczyciela prowadzącego. Student powinien usprawiedliwić  opuszczone zajęcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student nie otrzymuje zaliczenia przedmiotu.

Student za zgodą nauczyciela prowadzącego daną formę przedmiotu może poprawić ocenę lub zaliczyć treści kształcenia w ciągu  14 dni od otrzymania oceny negatywnej lub nie otrzymania zaliczenia.

Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie 4 prac pisemnych na wybrane tematy.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczenia bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczenie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji. Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

 

 

Literatura podstawowa

 1. .Kodeks etyki ICN dla pielęgniarek, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Warszawa 2007.
 2. Konstańczak S.: Etyka pielęgniarska. Difin, Warszawa 2010.
 3.  Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Kędziora-Kornatowska K. Problemy wielokulturowości w medycynie. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2010
 4. Łuków P.,  Pasierski  T. Etyka medyczna z elementami filozofii. PZWL, Warszawa 2013,

Literatura uzupełniająca

 1. Fry S.T. Johnstone M.J.: Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Zasady podejmowania decyzji etycznych. MakMed, Warszawa-Lublin 2009
 2. Galewicz W.,  Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków 2019
 3. Karkowska D. Prawa pacjenta. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004
 4. Majda A., Zalewska-Puchała J, Ogórek-Tęcza B. Pielęgniarstwo transkulturowe. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2010
 5. Nowina Konopka M., Feleszko W.,Małecki Ł., Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy, MP, 2018,
 6. Płonka-Syroka B.,  Syroka A.,Osamotnieni w bólu. Doświadczenie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych UM Wrocław, 2018
 7. Smyth W.J. Kultura śmierci. Gdy medycynie wolno szkodzić. Polska 2019
 8. Wrońska I., Mariański J.(red.), Etyka w pracy pielęgniarskiej, Wyd. Czelej, Lublin 2002.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich (ostatnia modyfikacja: 30-09-2020 22:11)