SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo medyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo medyczne
Kod przedmiotu 10.0-WL-Piel-PRAW-MED
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Julia Sobol
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 20 1,33 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studenta z podstawami prawnymi wykonywania zawodu pielęgniarki. Przedstawienie praktycznych aspektów interpretacji i stosowania przepisów prawa w szczególnych sytuacjach zawodowych. Zaznajomienie studenta z regulacjami prawnymi dotyczącymi udzielania świadczeń zdrowotnych, praw pacjenta, podstaw wykonywania zawodu pielęgniarki, z zasadami tajemnicy zawodowej, prowadzenia dokumentacji medycznej, odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej, z pojęciem błędu medycznego, najczęstszymi przyczynami błędów medycznych i podstawami opiniowania w takich przypadkach, z regulacjami prawnymi dotyczącymi przeszczepów, sztucznej prokreacji, aborcji. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykłady i ćwiczenia

 1. Pojęcie i źródła prawa medycznego oraz konstytucyjne podstawy prawa medycznego. Organizacja ochrony zdrowia w Polsce. Ubezpieczenia. 
 2. Osoby wykonujące zawody medyczne – klasyfikacja. Podstawy prawne wykonywania zawodu pielęgniarki, prawa i obowiązki. Podstawy prawne odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej.
 3. Prawa pacjenta. Zgoda i sprzeciw pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Przymus bezpośredni w placówka medycznych - ramy prawne jego stosowania.
 4. Błąd medyczny. Odpowiedzialność za czyny nie związane bezpośrednio z wykonywaniem zawodu.
 5. Aspekty prawne dotyczące postępowania ze zwłokami ludzkimi. Obowiązek współpracy z wymiarem sprawiedliwości. 
 6. Dokumentacja medyczna – zasady prowadzenia i udostępniania, znaczenie dowodowe, najczęściej popełniane błędy mające skutki prawne.
 7. Tajemnica zawodowa. Informacja w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 8. Podstawy prawne transplantologii i sztucznej prokreacji. Szczególne zagadnienia: przerywanie ciąży, eutanazja.

Metody kształcenia

Prezentacja multimedialna, dyskusja, interpretacja stanów faktycznych, odpowiedź ustna, test końcowy

 

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich wykładach oraz uzyskania pozytywnego wyniku kolokwium końcowego. 

W przypadku nieobecności na wykładzie - obowiązek odrobienia zajęć z wykładowcą po uprzednim uzgodnieniu terminu i formy zaliczenia tematu zajęcia. 

Kolokwium końcowe w formie testowej  - 30 pytań jednokrotnego albo wielokrotnego wyboru, czas trwania 45 minut. Próg zaliczenia -  uzyskanie 16 prawidłowych odpowiedzi z 30 pytań. Skala ocen: 16-18=3,0; 19-21=3,5; 22-24=4,0; 25-27=4,5; 28-30=5,0). 

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.

Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim

 

Literatura podstawowa

 1. Zajdel J. Prawo Medyczne. Warszawa 2019
 2. Kubiak R., Zajdel-Całkowska J., Zajdel R., Liszewska A., Budzisz R. MERITUM PRAWO MEDYCZNE, Warszawa 2016, wyd.1
 3. Sarnacka E, Jacek A. Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2015.
 4. Tymiński R. Prawo medyczne. Wyd. Medical Tribune Warszawa 2014.

 

Literatura uzupełniająca

1.  Grzegorczyk F. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. Wyd. LexisNexis Warszawa 2012.

2.   Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich (ostatnia modyfikacja: 07-04-2021 22:58)