SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Anatomia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Anatomia
Kod przedmiotu 12.0-WL-Piel2P-A-S19
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Franciszek Pietraszkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 45 3 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom podstaw wiedzy o budowie ciała ludzkiego w zakresie ułatwiającym zrozumienie budowy i funkcji poszczególnych tkanek i narządów omawianych na , fizjologii.

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość wiedzy o budowie i funkcjonowaniu ciała ludzkiego.

Zakres tematyczny

 1. Antropologiczne podstawy życia człowieka.
 2. Budowa i funkcje układu narządu ruchu.
 3. Budowa i funkcje układu krążenia.
 4. Budowa i funkcje układu nerwowego.
 5. Budowa i funkcje układu oddechowego.
 6. Budowa i funkcje narządów układu moczowo – płciowego.
 7. Układ wewnątrzwydzielniczy – budowa i funkcje gruczołów dokrewnych, hormony i ich wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka.
 8. Budowa narządów zmysłów topografia, budowa i funkcje struktur tworzących układ pokarmowy.
 9. Narządy zmysłów – ich budowa i funkcje.

Laboratoria

 1. Budowa kości, rodzaje połączeń kości, mięśnie i ich umocowania;
 2. Mięśnie i ich funkcje ruchowe;.
 3. Układ chłonny – budowa i funkcje jego struktur;
 4. Unaczynienie tętnicze, żylne i limfatyczne;
 5. Układ krążenia: serce, naczynia krwionośne;
 6. Krew – budowa i funkcje poszczególnych jej elementów;
 7. Układ nerwowy: ośrodkowy i obwodowy, wegetatywny i autonomiczny;
 8. Układ oddechowy: górne i dolne drogi oddechowe, stosunki topograficzne w klatce piersiowej;
 9. Proces oddychania i jego regulacja;
 10. Stosunki topograficzne jamy brzusznej;
 11. Układ pokarmowy: topografia i funkcje narządów układu;
 12. Wątroba drogi żółciowe, trzustka;
 13. Układ wydzielania dokrewnego;
 14. Układ moczowo - płciowy: nerki i drogi moczowe;
 15. Narządy płciowe męskie i żeńskie, zapłodnienie i rozwój zarodka ludzkiego;
 16. Narządy zmysłów;
 17. Powłoka wspólna.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z pokazem multimedialnym. Metoda ćwiczebna w toku podającym i poszukującym.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – Do egzaminu końcowego  mogą przystąpić jedynie ci Studenci, którzy uzyskali zaliczenie całości materiału.  Egzamin przeprowadzony w formie testowej z zakresu ćwiczeń i wykładów opracowanych w formie pytań zamkniętych  jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi. Uzyskane punkty z testu są przeliczane na stopnie wg skali: 94-100% = 5,0 85-93% = 4,5 76-84% = 4,0 68-75% = 3,5 60-67% = 3,0 0-59% = 2,0

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczeń. Ocenie podlegają aktywny udział studenta na zajęciach i zdanie cząstkowych kolokwiów w formie testowej po każdym ćwiczeniu.

Nieobecności - usprawiedliwione nieobecności Student powinien skonsultować z prowadzącym zajęcia i nadrobić je w ciągu do 7 dni. Za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną odejmuje się 2 punkty od punktacji uzyskanej  za test końcowy.

Pozostałe warunki określa Regulamin Studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego https://www.uz.zgora.pl/index.php?regula

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Samokształcenie - warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej na wybrany temat.

Literatura podstawowa

 1. Suder E., Brużewicz Sz., Anatomia człowieka. Podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych, Wydawnictwo Medyczne Górnicki 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Mazurek J., Atlas anatomiczny,  Wydawnictwo SBM Renata Gmitrzak 2019
 2. Gołąb B., Podstawy anatomii człowieka. PZWL, Warszawa, 2005
 3. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Tom I-V, PZWL, Warszawa 2005
 4. Netter: „Atlas anatomii człowieka”, Wyd. Urban & Partner, 2019
 5. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich (ostatnia modyfikacja: 28-09-2020 18:16)