SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-CHIRUR
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 9
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Krzysztof Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Samokształcenie 10 0,67 - - Zaliczenie 
Zajęcia praktyczne 60 4 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyka 160 10,67 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 0 0 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Nauczenie studentów metod i zasad pielęgnowania chorych ze schorzeniami chirurgicznymi

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu mikrobiologii, biochemii, anatomii, fizjologii i patofizjologii.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia:

1. Uwarunkowania prawne i etyczne opieki pielęgniarskiej świadczonej chorym leczonym chirurgicznie.
2. Żywienie chorych leczonych chirurgicznie.
3. Opieka nad chorym w okresie okołooperacyjnym.
4. Pielęgniarka w rehabilitacji i usprawnianiu chorego po operacji.
5. Pielęgniarka w ocenie i leczeniu bólu.

Zajęcia praktyczne:

1. Pielęgnowanie chorego z różnymi schorzeniami chirurgicznymi.
2. Opieka nad pacjentem w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
3. Opieka nad pacjentem diagnozowanym.
4. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego.
5. Postępowanie i opieka pielęgniarska po zabiegach chirurgicznych.
6. Zadania pielęgniarki w zapobieganiu wczesnym i późnym powikłaniom po zabiegu operacyjnym.
7. Prowadzenie dokumentacji opieki nad chorym.
8. Ocena i monitorowanie natężenia bólu – zadania pielęgniarki.

Praktyka:

1. Pielęgnowanie chorego z różnymi schorzeniami chirurgicznymi.
2. Opieka nad pacjentem w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
3. Opieka nad pacjentem diagnozowanym.
4. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego.
5. Postępowanie i opieka pielęgniarska po zabiegach chirurgicznych.
6. Zadania pielęgniarki w zapobieganiu wczesnym i późnym powikłaniom po zabiegu operacyjnym.
7. Prowadzenie dokumentacji opieki nad chorym.
8. Ocena i monitorowanie natężenia bólu – zadania pielęgniarki.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna, prezentacja problemu naukowego/zdrowotnego i dyskusja, metoda przypadków i sytuacyjna, pogadanka, instruktaż, pokaz, metoda algorytmiczna.

 

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne i pisemne, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Samokształcenie - praca pisemna na temat problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta przebywającego w oddziale chirurgii.

Zajęcia praktyczne – warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonanie zadania indywidualnego polegającego na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta,
sformułowaniu diagnozy pielęgniarskiej oraz zaplanowaniu opieki pielęgniarskiej. Do zajęć praktycznych w II semestrze przystępuje student, który zaliczył na ocenę pozytywną
zajęcia w I semestrze.

Praktyka zawodowa - warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich umiejętności praktycznych przewidzianych do realizacji w ramach
programu praktyki w czasie pracy z pacjentem. Student może odbyć praktykę po zaliczeniu na ocenę pozytywną zajęć praktycznych. W przypadkach nieobecności, Student
powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z opiekunem praktyki.

Pozostałe warunki zaliczenia, nie wymienione w tym punkcie określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow 
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25
stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

1. Walewska E.(red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL, Warszawa 2007.

2. Fibak J.: Chirurgia. Repetytorium. PZWL, Warszawa 2005.

3.Noszczyk W. (red.): Chirurgia, tom 1 i 2, PZWL, Warszawa 2005.

 

Literatura uzupełniająca

1. Kapała w.: Pielegniarstwo w chirurgii. Czelej, Lublin 2006.

2. Luce- Wunderle G., Debrand- Passard A.(red.): Pielęgniarstwo operacyjne. Elservier Urban &Partner, Wrocław 2010.

3. Ciuruś M.: Pielęgniarstwo operacyjne. Makmed, Lublin 2007.

4. Czernik J. (red.): Chirurgia dziecięca. PZWL, Warszawa 2005

5. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krzysztof Chmielowiec (ostatnia modyfikacja: 14-09-2020 20:38)