SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-ANEST
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. biol. Justyna Jasik-Pyzdrowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Samokształcenie 30 2 - - Zaliczenie 
Zajęcia praktyczne 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyka 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia procesu pielęgnowania w oddziale anestezjologii i intensywnej opieki medycznej.

Wymagania wstępne

Znajomość sposobów oceny stanu pacjenta na podstawie parametrów życiowych i podstaw resuscytacji  krążenia i oddychania. Znajomość podstaw fizjologii i anatomii poszczególnych układów.

Zakres tematyczny

Wykład - 15 godzin

 1. Zasady organizacji intensywnej opieki medycznej w Polsce.  
 2. Standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i zabiegach ratujących życie.
 3. Zasady diagnostyczne w anestezjologii
 4. Stosowanie leczenia farmakologicznego i znieczulania w anestezjologii
 5. Opieka nad dawcą narządów
 6. Procedury zabezpieczenia medycznego w zdarzeniach masowych, katastrofach i innych sytuacjach szczególnych

Ćwiczenia - wprowadzenie teoretyczne (30 godzin)

       1. Monitorowanie kliniczne pacjenta w oddziale AiIT.

       2. Żywienie pacjenta w oddziale AiIT.

       3. Problematyka wstrząsu oraz opieki nad pacjentem we wstrząsie.

       4. Leki w anestezjologii i intensywnej terapii.

       5.  Wybrane stany zagrożenia życia - rozpoznanie, ocena i interpretacja oraz wdrożenie postępowania pielęgniarskiego

       6. Udrożnienie dróg oddechowych.

       7. Opieka nad chorym nieprzytomnym.

       8. Postępowanie z chorym z ostrą niewydolnością oddechową.

       9. Pielęgnowanie pacjentów we wstrząsie.

       10. Skale oceny bólu.

 

Samokształcenie:

 1. Rola pielęgniarki w postępowaniu z chorym z zaburzeniami wodno-elektrolitowymi i kwasowo-zasadowymi.
 2. Studium przypadku pacjenta po NZK.
 3. Studium przypadku pacjenta po ciężkim zatruciu.
 4. Studium przypadku pacjenta z niewydolnością układu oddechowego.
 5. Studium przypadku pacjenta po urazie wielonarządowym.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, pokaz, ćwiczenia, metoda sytuacyjna i przypadków, trening na sali umiejętności technicznych

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywna obecność na zajęciach oraz opanowanie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie. Wykład – egzamin Wykłady z przedmiotu kończą się zaliczeniem w formie pisemnej. Test z progami punktowymi składający się z 60 pytań zamkniętych i otwartych dotyczących tematyki objętej wykładami oraz ćwiczeniami oraz literaturą podstawową do przedmiotu. Minimum na uzyskanie zaliczenia testu to 60% punktów. 94-100% = 5,0 85-93% = 4,5 76-84% = 4,0 68-75% = 3,5 60-67% = 3,0 0-59% = 2,0

Ćwiczenia - zaliczenie z oceną na podstawie testów cząstkowych oraz aktywnego udziału w zajęciach. Na ocenę składa się średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych. W przypadku nieobecności studenta na zajęciach, dopuszczalne są zadania i prace do wykonania, po indywidualnym ustaleniu z nauczycielem.

Zajęcia praktyczne – zaliczenie z oceną semestr V. Wykonanie zadania indywidualnego polegającego na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta przebywającego w oddziale Intensywnej Opieki Medycznej oraz ustalenie planu postępowania pielęgniarskiego. Praktyka zawodowa – zaliczenie z oceną semestr V. Ocena umiejętności praktycznych zdobytych w ramach wcześniejszych metod kształcenia. Podstawę oceny stanowi obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. 

Samokształcenie  obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy  na wybrane tematy w zakresie różnych stanów zagrożenia życia. W procesie oceniania szczególny nacisk położony zostanie na umiejętne stosowanie poznanych kategorii pojęciowych i wykorzystanie zróżnicowanych źródeł.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z egzaminu, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji. Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

Literatura podstawowa

 

 1. Gutysz-Wojnicka A., Dyk D. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii. PZWL W- wa 2018.
 2. Krajewska - Kułak K., Rolka H. Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej. PZWL W- wa 2018.
 3. Wołowicka L., Dyk D. (red) Anestezjologia i intensywna opieka . Klinika i pielęgniarstwo PZWL – W- wa 2017.
 4. Kamiński B., Kubler A. Leki w intensywnej terapii. PZWL. W- wa 2010

 

Literatura uzupełniająca

Literatura uzupełniająca

 

 1. Brongiel L., Duda K. „Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała.” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
 2. Gaszyński W. „Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej.” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 3. Jurczyk W., Łakomy A. „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia.” Wydawnictwo Medtronic, Kraków 2006.
 4. Kamiński., Dudziak BA. „Postępowanie w stanach zagrożenia życia.” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
 5. Krajewska – Kułak E., Rolka H., Jankowiak B. „Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia.” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 6. Kokot F. „Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, 2007.

Uwagi

Zajęcia ćwiczeniowe zostały podzielone na część teoretyczną, która będzie wprowadzeniem do sal symulacyjnych - umiejętności technicznych oraz wysokiej wierności


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich (ostatnia modyfikacja: 07-04-2021 23:03)