SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawowa opieka zdrowotna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna
Kod przedmiotu 12.7-CM-6-Piel.-POZD-S20
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Krzysztof Chmielowiec
 • mgr Iwona Bonikowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Samokształcenie 5 0,33 - - Zaliczenie 
Zajęcia praktyczne 40 2,67 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyka 160 10,67 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 5 0,33 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 5 0,33 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Przekazanie treści dotyczących roli i udziału podstawowej opieki zdrowotnej w poprawie stanu zdrowia i jakości życia ludności.

Wymagania wstępne

Umiejętność oceny potrzeb biopsychospołecznych człowieka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego, wiedza z zakresu pielęgniarstwa specjalistycznego, zdolność do oceny funkcjonalnej osoby niepełnosprawnej i znajomość sposobów rehabilitacji, wiedza  z zakresu psychologii człowieka, socjologii i pedagogiki.

Zakres tematyczny

Wykład:

     1. Rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych jednostki, rodziny i społeczności lokalnych.

Ćwiczenia:

 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna w systemie ochrony zdrowia.
 2. Jakość świadczeń medycznych w POZ.
 3. Samodzielna ordynacja środków specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych

Zajęcia praktyczne

 1.  Zadania i obowiązki pielęgniarki środowiskowej sprawującej opiekę nad ludnością w środowisku zamieszkania.
 2.  Obowiązki pielęgniarki środowiskowej sprawującej opiekę nad pracownikami w środowisku pracy.
 3.  Pielęgniarka środowiskowa w opiekę nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.
 4.  Komunikacja pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej z pacjentem i jego rodziną.
 5.  Zastosowanie środków spożywczych i wyrobów medycznych w przebiegu poszczególnych jednostek chorobowych oraz sytuacji biopsychospołecznych.

Praktyka

 1. Zadania i obowiązki pielęgniarki środowiskowej sprawującej opiekę nad ludnością w środowisku zamieszkania.
 2. Obowiązki pielęgniarki środowiskowej sprawującej opiekę nad pracownikami w środowisku pracy.
 3. Pielęgniarka środowiskowa w opiekę nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.
 4. Komunikacja pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej z pacjentem i jego rodziną.
 5. Zastosowanie środków spożywczych i wyrobów medycznych w przebiegu poszczególnych jednostek chorobowych oraz sytuacji biopsychospołecznych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, praca w grupach, metoda przypadków i sytuacyjna, pogadanka, instruktaż, pokaz, metoda algorytmiczna.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin przeprowadzony w formie pisemnej, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu student jest
dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń. Zastrzeżenie możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na egzaminowanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji w oparciu o regulamin zdalnego egzaminowania.
Ćwiczenia- warunkiem zaliczenia jest z uzyskaniem pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego składającego się z 30 pytań, 60% prawidłowych odpowiedzi stanowić będzie ocenę dostateczną.
Samokształcenie - warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy z zakresu medycyny rodzinnej (forma: esej, studium przypadku, prezentacja multimedialna)

Zajęcia praktyczne – warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonanie zadania indywidualnego polegającego na rozpoznaniu problemów wybranego pacjenta oraz ustalenie planu postępowania pielęgniarskiego. Do zajęć praktycznych w II semestrze przystępuje student, który zaliczył na ocenę pozytywną zajęcia w I semestrze.

Praktyka zawodowa- warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich umiejętności praktycznych przewidzianych do realizacji w ramach programu praktyki w czasie pracy z pacjentem. Student może odbyć praktykę po zaliczeniu na ocenę pozytywną zajęć praktycznych.

W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia lub opiekunem praktyki.

Pozostałe warunki zaliczenia, nie wymienione w tym punkcie określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

1. Brosowska B., Mielczarek-Pankiewicz E.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej , Tom II. Makmed, Lublin 2008.

2. Kawczyńska-Butrym K.: Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Makmed, Lublin 2008

3. Kilańska D.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Makmed, Lublin 2010.

4. Levene S.: Leczenie cukrzycy typu 2 w podstawowej opiece zdrowotnej, Via Medica, Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Mikołajewska E.: Osoba ciężko chora i niepełnosprawna w domu, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2012
 2. Kawczyńska-Butrym K: Rodzina-zdrowie-choroba. Koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego, Czelej, 2001.
 3. Inne, wyselekcjonowane materiały edukacyjne są przekazywane studentom podczas zajęć.
 4. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krzysztof Chmielowiec (ostatnia modyfikacja: 14-09-2020 20:55)