SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
Kod przedmiotu 12.2-CM-6-PSYCH-S20
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 
Zajęcia praktyczne 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyka 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 35 2,33 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Opanowanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu profesjonalnej opieki nad chorym psychicznie i jego rodziną.

Wymagania wstępne

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu podstaw pielęgniarstwa.

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zdrowia psychicznego;
 2. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych;
 3. Podstawowe funkcje psychiczne człowieka i ich patologie;
 4. Zespoły psychopatologiczne
 5. Proces leczenia w psychiatrii.;
 6. Nerwice;
 7. Samobójstwa i zaburzenia psychiczne (depresje)
 8. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży;
 9. Zagadnienia psychogeriatrii;
 10. Proces pielęgnowania w psychiatrii;
 11. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego oraz zasady stosowania przymusu bezpośredniego.

Ćwiczenia

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego: psychoterapia, psychoedukacja, psychoprofilaktyka;
 2. Cykle życia rodzinnego – wyzwania i zagrożenia każdego etapu;
 3. Poznanie chorego (błąd maski, postawy, sędziego);
 4. Uzależnienie od alkoholu i innych związków psychoaktywnych mechanizmy uzależnienia;
 5. Rola pielęgniarki oraz proces pielęgnowania pacjenta chorego na schizofrenię;
 6. Rola pielęgniarki oraz proces pielęgnowania pacjenta chorego na nerwicę;
 7. Rola pielęgniarki oraz proces pielęgnowania pacjenta chorego na psychozę maniakalno – depresyjną;
 8. Rola pielęgniarki oraz proces pielęgnowania pacjenta uzależnionego od alkoholu;
 9. Rola pielęgniarki oraz proces pielęgnowania pacjenta z depresją
 10. Rola pielęgniarki oraz proces pielęgnowania pacjenta z fobią;
 11. Zaburzenia odżywiania – anoreksja nervosa, bulimia – rola pielęgniarki oraz proces pielęgnowania;
 12. Diagnostyka – kwestionariusze i testy do badania osobowości oraz diagnozowania zaburzeń psychicznych (np. skala kontroli emocji, audit, lista wartości osobistych, skala ekspresji gniewu itd.).

Zajęcia praktyczne

 1. Nawiązywanie kontaktu, zbieranie informacji o chorym, tworzenie relacji terapeutycznej, wrażliwe i aktywne słuchanie, empatia.
 2. Efektywne obserwowanie stanu psychicznego pacjenta, jego zachowań, relacji z innymi chorymi, rodziną, personelem.
 3. Interpersonalne komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną, zespołem terapeutycznym.
 4. Organizowanie pracy własnej w czasie dyżuru, organizowanie współpracy. Integrowanie własnych działań z celami zespołu, w którym członkiem jest chory (podopieczny i opiekujący się nim). Organizowanie opieki nad chorym zgodnie z założeniami procesu pielęgnowania.
 5. Wrażliwe spostrzeganie ludzi, przyjmowanie informacji zwrotnych, odkrywanie własnych mocnych stron i sposobu korzystania z nich dla celów terapeutycznych.
 6. Podejmowanie elementarnych interwencji psychoterapeutycznych w relacji z pacjentem psychotycznym, depresyjnym, maniakalnym, autystycznym, wycofującym się, przeżywającym lęk.
 7. Różnicowanie relacji społecznych (międzyludzkich) i terapeutycznych. Rozpoznawanie przeżyć pacjenta i własnych w trakcie zajęć terapeutycznych.
 8. Organizowanie społeczności leczniczej.
 9. Kształtowanie i rozwijanie u pacjenta podstawowych umiejętności społecznych.
 10. Tworzenie środowiska zapewniającego bezpieczeństwo choremu i jego otoczeniu. Przestrzeganie praw pacjenta. Udzielanie wsparcia psychicznego choremu hospitalizowanemu. Przygotowywanie leków psychotropowych dla chorych.
 11. Organizowanie różnych form socjalizacji pacjenta w oddziale. Prowadzenie relaksacji.
 12. Przestrzeganie procedur w przypadku agresji i gróźb. Ocena strategii postępowania. Stosowanie unieruchomienia osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa. Prowadzenie obserwacji i dokumentacji pacjentów unieruchomionych.
 13. Prowadzenie poradnictwa odnośnie trybu życia z chorobą psychiczną. Psychoedukacja rodziny oraz udzielanie jej wsparcia psychicznego.

Praktyka zawodowa

 1. Pomaganie pacjentowi w adaptacji w placówce.
 2. Zakładanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 3. Zastosowanie metod gromadzenia danych o chorych.
 4. Zastosowanie procedur pielęgnowania, diagnostycznych, medycznych, standardów pielęgniarskiej opieki oraz procedur sanitarnych.
 5. Sporządzenie planu pielęgnacji i realizowanie opieki w różnych stanach chorobowych.
 6. Różnicowanie objawów chorób, umiejętność wykorzystywania ich w procesie pielęgnowania, przygotowanie chorego do badań diagnostycznych.
 7. Uczestniczenie w badaniach diagnostycznych.
 8. Obserwacja i współpraca z chorym i jego rodziną.
 9. Uczestniczenie w działaniach profilaktycznych i edukacyjnych wobec chorego i jego rodziny, ocena wyników podejmowanych działań.
 10. Gromadzenie i analizowanie danych o kliencie/pacjencie, rozpoznawanie, realizowanie i ocenianie indywidualnej opieki z uwzględnieniem możliwości chorego do samoopieki. Dokumentowanie procesu pielęgnowania.

Samokształcenie

przygotowanie pracy z zakresu psychiatrii (forma: esej, studium przypadku, prezentacja multimedialna)

Metody kształcenia

Metoda przypadków, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin przeprowadzony w formie pisemnej w formie testu składającego się z 60 pytań. Pozytywną ocenę uzyskuję student który otrzymuje 75% punktów  możliwych do zdobycia. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

94-100% = 5,0 85-93% = 4,5 76-84% = 4,0 68-75% = 3,5 60-67% = 3,0 0-59% = 2,0

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, zaliczeniu 100% obecności i napisaniu pracy pisemnej. Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Praktyka zawodowa- warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich umiejętności praktycznych przewidzianych do realizacji w ramach programu praktyki w czasie pracy z pacjentem psychiatrycznym, 100% obecności na zajęciach, złożenie prac zaliczeniowych. Student może odbyć praktykę po zaliczeniu na ocenę pozytywną zajęć praktycznych.

W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z opiekunem praktyki.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

 

Literatura podstawowa

 1. Bilikiewicz, A., Strzyżewski, W. (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2005.
 2. Bilikiewicz A., Landowski J., Radziwiłłowicz P.: Psychiatria. Repetytorium. PZWL, Warszawa 2003.
 3. Heitzman J. (red.): Psychiatria. PZWL Warszawa2005.
 4. Namysłowska I. (red.): Psychiatria dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2005.
 5.  Freyberger H. J., Schneider W., Stieglitz R. D.: Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej. PZWL, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Pitt, B.: Psychogeriatria. PZWL, Warszawa 1986
 2. Skrzyński W.: Podstawy psychologii klinicznej. ARW DIMA, Warszawa 2000.
 3. Martin N. G.: Neuropsychologia. PZWL, Warszawa 2001.
 4. ger S. P., Deutsch G.: Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej. Prószyński i S – ka, Warszawa1998
 5. Ugniewska, C.: Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne. PZWL, Warszawa 1998.
 6. Jakubik A.: Zaburzenia osobowości. PZWL, Warszawa 2003.
 7. Aleksandrowicz J.: Psychoterapia. PZWL, Warszawa 2000.
 8. Formański J.: Psychologia środowiskowa. PZWL, Warszawa 2004.
 9. Jakubik A.: Zaburzenia osobowości. PZWL, Warszawa 2003.
 10. Carr A.: Depresja i próby samobójcze młodzieży. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 11. Kokoszka A.: Zaburzenia nerwicowe. Postępowanie w praktyce ogólnolekarskiej. Medycyna praktyczna, Kraków 2004.
 12. Pecyna B. M.: Psychologia kliniczna, Żak, Warszawa 2001
 13. Aleksandrowicz J. W.: Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 14. Aleksandrowicz J.: Psychoterapia. PZWL, Warszawa 2000.
 15. Formański J.: Psychologia środowiskowa. PZWL, Warszawa 2004.
 16. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich (ostatnia modyfikacja: 20-09-2020 21:34)