SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej
Kod przedmiotu 12.9-CM-6-Piel.wOD-S20
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Anna Gwara
 • dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 
Zajęcia praktyczne 40 2,67 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyka 40 2,67 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do samodzielnego diagnozowania, planowania, realizacji i oceny sytuacji osób przewlekle chorych w opiece długoterminowej w środowisku zamieszkania oraz w zakładach stacjonarnych.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności, które student nabył w ramach realizacji  kształcenia na kierunku w tym przedmiotów specjalistycznych:

 1. choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne;
 2. chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne;
 3. geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne;
 4. pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne;
 5. neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne;
 6. podstawowa opieka zdrowotna;

Zakres tematyczny

Wykład

 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej w ramach systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, przyjęcie chorego do placówki.
 2. Komunikacja terapeutyczna z chorym, rodziną i opiekunem.
 3. Kwalifikacja pacjentów do opieki długoterminowej.
 4. Opieka i pielęgnacja osoby ciężko chorej z uwzględnieniem profilaktyki powikłań leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego.

Ćwiczenia

 1. Diagnoza pielęgniarska i realizacja planowanych działań wraz z oceną jej efektów.
 2. Przygotowanie pacjenta i osób opiekujących się chorym do opieki, pielęgnacji i samoopieki.
 3. Monitorowanie tlenoterapii oraz doraźne podawanie tlenu
 4. Stosowanie żywienia przez zgłębnik, przetokę oraz modyfikowanie dawkowania insuliny.
 5. Ocena poziomu bólu - farmakologiczne i niefarmakologiczne postępowanie przeciwbólowe.
 6. Opieka nad osobą umierającą w miejscu zamieszkania oraz w instytucjach pomocy społecznej.

Samokształcenie:

Sposoby zapobiegania powikłaniom w opiece nad pacjentem w opiece długoterminowej z uwzględnieniem choroby podstawowej

Zajęcia praktyczne/Ptraktyka zawodowa

 1. Umiejętności związane z przyjęciem pacjenta do placówki - uzupełnienie dokumentacji oraz działania związane z pobytem pacjenta w wybranej jednostce.
 2. Komunikacja z pacjentem, rodziną oraz współpraca z zespołem terapeutycznym.
 3. Udział w leczeniu farmakologicznym, dietetycznym, rehabilitacyjnym i leczniczo-pielęgnacyjnym w oparciu o proces pielęgnowania.
 4. Działania profilaktyczne w  wyżej wymienionych obszarach w oparciu o proces pielęgnowania.

Metody kształcenia

Metoda przypadków, proces pielęgnowania.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń. Egzamin przeprowadzony w formie pisemnej, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia na podstawie odpowiedzi na trzy pytania wylosowane z puli osiemdziesięciu.  Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na egzaminowanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji w oparciu o regulamin zdalnego egzaminowania. 

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczeń. Aktywny udział w dyskusji, przygotowanie procesu pielęgnowania w wybranej jednostce chorobowej, kolokwium. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie i formie uzgodnionej z prowadzącym zajęcia.

Samokształcenie – Sposoby zapobiegania powikłaniom w opiece nad pacjentem w opiece długoterminowej z uwzględnieniem choroby podstawowej. Praca w formie prezentacji multimedialnej, pisemnej w oparciu o przypadek, z którym student zetknął się na praktykach

CSM:  Działania wobec pacjenta w opiece długoterminowej z ranami 

Zajęcia praktyczne/praktyka zawodowa – warunkiem zaliczenia jest obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem i współpracy z personelem oraz kontaktu z rodziną. Do zajęć praktycznych przystępuje student, który zaliczył wykład i ćwiczenia na ocenę pozytywną. Do praktyki zawodowej przystępuje student, który zaliczył wykład, ćwiczenia i zajęcia praktyczne na ocenę pozytywną. Student jest zobowiązany dopilnować dokonania wpisów w dzienniku praktyk.

Pozostałe warunki, nie wymienione w tym punkcie określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

 

 

Literatura podstawowa

1. Czajka D., Czekała B. Przewlekle chory w domu. Gdzie szukać pomocy? Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2017.

2. Muszalik M.,  Kędziora-Kornatowska K., Skolmowska E.: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2010.

3. Czajka D., Czekała B. Standardy domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Wydawnictwo Borgis 2013.

Literatura uzupełniająca

1. Szczygieł B.: Niedożywienie związane z chorobą. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2017.

2. Muszalik M., Kędziora-Kornatowska K.: Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2018.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich (ostatnia modyfikacja: 24-09-2020 11:53)