SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Opieka paliatywna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna
Kod przedmiotu 12.6-CM-6-Piel.Opiek.Paliat.-S20
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • lek. med. Grzegorz Loroch
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert
 • mgr Anna Gwara
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 
Zajęcia praktyczne 40 2,67 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyka 40 2,67 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 5 0,33 - - Egzamin

Cel przedmiotu

 Przygotowanie studenta do objęcia profesjonalną opieką pielęgniarską pacjentów  z rozpoznaniem chorób przewlekłych i ich rodzin (opiekunów).

Wymagania wstępne

Umiejętność oceny potrzeb bio- psycho- społecznych człowieka, wiedza z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, etyki, interny i pielęgniarstwa internistycznego, podstawowa wiedza z zakresu psychologii człowieka, socjologii i pedagogiki. Wykazanie się umiejętnościami: komunikacyjnymi. Postawa obrazująca poszanowanie autonomii i godności człowieka.

 

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Opieka paliatywna i hospicyjna.
 2. Komunikowanie się z chorym i jego rodziną- wsparcie w okresie choroby i żałoby.
 3. Objawy występujące u chorych na nowotwory.
 4. Radioterapia i chemioterapia w opiece paliatywnej, najczęstsze objawy ze strony układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i krwiotwórczego oraz najczęstsze powikłania w układzie oddechowym, pokarmowym, rozrodczym, krwiotwórczym
 5. Stany wymagające długotrwałego leczenia: owrzodzenia, odleżyny, 
 6. Zasady i metody leczenia bólu 
 7. Kacheksja i anoreksja w opiece paliatywnej

CSM:

 1. Ocena bólu w oparciu o wybrane skale i dobór metody leczenia do jego niwelowania, zmniejszania.

Ćwiczenia:

 1. Organizacja i zarządzanie w opiece paliatywnej;
 2. Okres zaawansowany w wybranych chorobach układowych;
 3. Znaczenie medycyny paliatywnej i pielęgnowania na przykładach: bólu, duszności, lęku, depresji, zmęczenia, zaparć, nudności i wymiotów, kacheksji; odleżyn, owrzodzenia nowotworowego obrzęku limfatycznego;
 4. Jakość życia w opiece paliatywnej;
 5. Żałoba, postępowanie w żałobie,
 6. Rola pielęgniarki w wielodyscyplinarnym zespole opieki paliatywnej.
 7. Procedury i standardy w opiece paliatywnej
 8. Samodzielna ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych

Samokształcenie:

         Przygotowanie pisemnej pracy pod kierunkiem nauczyciela na wybrany temat obejmujący zagadnienia omawiane na zajęciach.

Zajęcia praktyczne/Praktyka zawodowa:

 1. Rola pielęgniarki w łagodzeniu bólu totalnego.
 2. Rola pielęgniarki w leczeniu objawowym.
 3. Planowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad chorym w zaawansowanym okresie choroby i nad jego opiekunami.
 4. Najczęstsze objawy, problemy i dolegliwości chorego.
 5. Ból u chorych na nowotwory - epidemiologia, patomechanizm i leczenie - rola pielęgniarki.
 6. Swoistość procesu pielęgnowania pacjentów z zaawansowanymi chorobami przewlekłymi.
 7. Zasady postępowania interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej – rola pielęgniarki.
 8. Potrzeba ciągłego podnoszenia jakości opieki paliatywnej.
 9. Problematyka badań naukowych w medycynie paliatywnej.
 10. Priorytety i dylematy etyczne w opiece paliatywnej.
 11. Zastosowanie środków spożywczych i wyrobów medycznych w przebiegu poszczególnych jednostek chorobowych oraz sytuacji biopsychospołecznej

 

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków dyskusja, indywidualna rozmowa, pisemne zaliczenie, samodzielne studiowanie, esej, film, praca w grupach, metoda przypadku, metoda symulacji (zajęcia realizowane w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin przeprowadzony w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. 94-100% = 5,0 85-93% = 4,5 76-84% = 4,0 68-75% = 3,5 60-67% = 3,0 0-59% = 2,0 Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne i pisemne sprawdzające wiedzę, przygotowanie procesu pielęgnowania na podstawie studium przypadku. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Samokształcenie - praca pisemna na temat specyfiki medycyny paliatywnej.

Zajęcia praktyczne – warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonanie zadania indywidualnego polegającego na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta wymagającego opieki paliatywnej.

Praktyka zawodowa - warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich umiejętności praktycznych przewidzianych do realizacji w ramach programu praktyki w czasie pracy z pacjentem. Student może odbyć praktykę po zaliczeniu na ocenę pozytywną zajęć praktycznych.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0

Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

 

Literatura podstawowa

 1. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Tomasz Dzierżanowski (red.): Medycyna Paliatywna. Wyd. Termedia 2019.
 2. de Valden-Gałuszko K., Kaptacz A. (red.): Pielęgniarstwo opieki paliatywnej.  Wyd. PZWL Warszawa 2017.
 3. de Valden-Gałuszko K., Ciałkowska-Rysz A. (red): Medycyna Paliatywna.  Wyd. PZWL Warszawa 2015.
 4. Leppert W. (red.) Praktyczny przewodnik medycyny paliatywnej i opieki wspierającej. Via Medica, Gdańsk 2020

 

Literatura uzupełniająca

 1. Szermer P. (przekład materiału WHO): Leczenie objawowe w stanach terminalnych. Wyd. ELIPSA- JAIM s.c., Kraków 2005.
 2. Halik J. (red.): Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 3. Schiefele J., Standt J., Dach M. M.: Pielęgniarstwo geriatryczne.  Wyd. Urban & Partner, Wrocław 1998.
 4. Medycyna Paliatywna – w otwartym dostępie: http://www.termedia.pl/Czasopismo/Medycyna_Paliatywna www.termedia.pl/Czasopismo/Medycyna_PaliatywnaPalliative Medicine in Practice – w otwartym dostępie: http://www.journals.viamedica.pl/palliative_medicine_in_practice" www.journals.viamedica.pl/palliative_medicine_in_practice
 5. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich (ostatnia modyfikacja: 04-10-2020 15:07)