SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie relacjami z klientami i budowanie kapitału relacyjnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie relacjami z klientami i budowanie kapitału relacyjnego
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZSPD-ZRKR
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie sprzedażą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie zarządzania relacjami wewnątrz organizacyjnymi i międzyorganizacyjnymi ( w szczególności z klientami), z uwzględnieniem procesu budowania kapitału relacyjnego.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Istota relacji, rodzaje i czynniki je kształtujące, typologia relacji, cele i oczekiwania interesariuszy, etapy rozwoju relacji - zarządzanie relacjami, przestrzeń relacyjna, jakość i wartość relacji, kompetencje i zdolności relacyjne, relacyjna  przewaga konkurencyjna, renta relacyjna, strategie relacyjne, kapitał relacyjny i czynniki go kształtujące, model kapitału relacyjnego, korzyści i bariery w sferze zarządzanie relacjami z klientami. 

Metody kształcenia

W ramach wykładu: metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; W ramach ćwiczeń: rozwiązywanie zadań, analiza studium przypadku; projekt (praca w zespołach zadaniowych); prezentacja wyników pracy; dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach wykładowych. Analiza przypadków oraz zadań w grupach dwu- trzy- osobowych na ocenę. 

Literatura podstawowa

  1. Blińska - Reformat K. (red.), (2009), Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, Warszawa.
  2. Danielak W. (2012), Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu  Ekonomicznego, Wrocław.
  3. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B., (2012), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  4. Olesiński Z. (2010), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, C.H. Beck, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

  1. Kozina A. (red.), (2015), Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, MFiles, Kraków.
  2. Olesiński Z. (2010), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, C.H. Beck, Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-08-2020 18:19)