SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza rynku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza rynku
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZSPD-ANRY
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie sprzedażą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład + ćwiczenia + laboratorium - - 14
(w tym jako e-learning)
0,93
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie słuchaczom pogłębionej wiedzy z analizy rynku. Zapoznanie ich z procedurą badań rynku, specyfiką analizy rynku, metodami badania zjawisk i procesów rynkowych oraz przykładami ich zastosowań. Dodatkowym celem jest przygotowanie słuchaczy do wykorzystania wtórnych źródeł informacji do analizy zjawisk rynkowych w czasie z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Ponadto kształtowanie umiejętności pracy w grupie społecznej.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład: Istota rynku i jego struktury oraz uwarunkowania. Procedura badań rynku. Informacyjne podstawy analizy rynku. Analiza zjawisk rynkowych w czasie. Metody analizy udziałów rynkowych i grup strategicznych.

Ćwiczenia: Segmentacja rynku i przykłady jej zastosowań. Analiza sezonowości oraz związków przyczynowo - skutkowych.  

Laboratorium: projekt na wybrany temat obejmujący: 1) metody analizy zjawisk i procesów rynkowych, w tym m.in.: badanie popytu, badanie podaży, prognozowanie lub 2) metody analizy udziałów rynkowych i grup strategicznych, w tym m.in.  określenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i kierunków jego rozwoju.

Metody kształcenia

Wykład: pokaz, wykład konwencjonalny, dyskusja.

Ćwiczenia: dyskusje grupowe, burza mózgów, prace grupowe, studium przypadków, praca z literaturą przedmiotu.

Laboratorium: projekt, dyskusje grupowe, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie pisemne ( ZS_W02, ZS_U01, ZS_U03, ZS_U06, ZS_K02) , które będzie obejmować materiał z wykładów, ćwiczeń i laboratorium. Zaliczenie będzie w formie pytań otwartych lub/i zamkniętych. Aby uzyskać zaliczenie należy zdobyć minimum 51 punktów.

Ćwiczenia: praca pisemna w formie pytań otwartych lub/i zamkniętych z progami punktowymi (ZS_W02, ZS_U01, ZS_U03, ZS_U06, ZS_K02).

Laboratorium: projekt obejmujący wybór tematu, realizację oraz prezentację jego rezultatów (ZS_W02, ZS_U01, ZS_U03, ZS_U06, ZS_K02). Aby uzyskać zaliczenie należy zdobyć minimum 51 punktów.

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% -  dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (33,33%), wykładu (33,33%) i laboratorium (33,33%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń, wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

 1. Hague P., Hague N., Morgan C. A., Badania rynkowe w praktyce, Helion, Gliwice 2005.
 2. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe – metody i techniki, PWE, Warszawa 2004.
 3. Kędzior Z., Badania rynku. Metody zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, PWE,  Warszawa 2005.
 4. Mruk H. (red.), Analiza rynku, PWE, Warszawa 2003.
 5. Mynarski S., Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu Excel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 6. Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 7. Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Kantor Wydawniczy Zamykacze Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Churchill G., Badania marketingowe, PWN, Warszawa 2008.
 2. Kaden R. J., Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008.
 3. Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe – podstawowe metody i obszary zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-08-2020 16:43)