SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczne rozwiązania w zakresie sprzedaży - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczne rozwiązania w zakresie sprzedaży
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZSPD-PRZS
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie sprzedażą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zgodnie z założeniami wykład ma dostarczyć wiedzy stanowiącej podstawę świadomej strategii rozwoju menedżera sprzedaży, strategii która polega na systematycznej ewaluacji własnych zasobów i możliwości w kontekście zmieniających się warunków i potrzeb organizacji i rynku. Ma pokazać szerszą perspektywę analizy i doskonalenia pracy menedżera sprzedaży w kontekście wyzwań organizacji XXI wieku oraz dostarczyć praktycznych wskazówek w tym zakresie.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

SPRZEDAŻ NA TLE ORIENTACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Sprzedaż jako istotny element rozwoju przedsiębiorstwa
Klient jako obiekt działań marketingowych w przedsiębiorstwie
PRACA MENEDŻERA SPRZEDAŻY – SYNTETYCZNY OPIS STANOWISKA        
Procedura analizy pracy menedżera sprzedaży
Przedmiot analizy pracy menedżera sprzedaży
Identyfikacja informacji w pracy menedżera sprzedaży
Menedżer sprzedaży - przegląd Krajowego Standardu Kwalifikacji Zawodowych        
DIAGNOZA KOMPETENCJI MENEDŻERA SPRZEDAŻY
Profil kluczowych kompetencji menedżera sprzedaży – stan obecny i postulowany
Wykorzystywane i preferowane formy doskonalenia kompetencji menedżera sprzedaży        
Preferencje menedżerów sprzedaży w zakresie szkoleń

Metody kształcenia

 Studium przypadku, rozmowa (dyskusja) na zajęciach, projekt, obserwacja współuczestnicząca.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Rozmowa indywidualna, prezentacje, studium przypadku, aktywność na zajęciach

Literatura podstawowa

 1. Cheverton P., Zarządzanie kluczowymi klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 2. Chudy S., Pietraszewski M., Ekonomika handlu, część 1, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2005.
 3. Coker D. M., Del Gaizo E. R, Murray K. A., Edwards S. L., Organizacje skuteczne w sprzedaży, IFC PRESS, Kraków 2003.
 4. Cybulski K., Zarządzanie działem sprzedaży firmy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2004.
 5. Greshes W., Piekielnie dobra książka o sprzedaży, MT Biznes, Warszawa 2007.
 6. Horovitz J., Strategia obsługi klienta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 7. Kramer T., Podstawy marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.

 8. Niewiadomski P., Menedżer Sprzedaży – model kluczowych kompetencji a efektywność działań, Marketing i Rynek 9/2009, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 9. Niewiadomski P., Sterna K., Model kompetencji menedżera sprzedaży przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego a efektywność działań, Przegląd Górniczy 9/2009, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Warszawa 2009.
 10. Niewiadomski P., Wyrwicka M. K., Model kompetencji menedżerów sprzedaży – ujęcie praktyczne, [w:] Zarządzanie – Zasoby, ich dobór i sposoby wykorzystania, pod red. M. Fertsch, K. Grzybowskiej, A. Stachowiak, Politechnika Poznańska, Poznań 2008.

Literatura uzupełniająca

Altkorn J, Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1988.

Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1992.

Altman H. Ch., Strategie sukcesu. Od Temistoklesa do Gandhiego – reguły skutecznej motywacji, Business Week, Warszawa 1997.

Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Garbarski L., Zachowania nabywców, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.

Mruk H, Mruk J., Istota oraz zakres zarządzania i planowania marketingowego, [w:] Zarządzanie i planowanie marketingowe, pod red. H. Mruka, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2008.

Mruk H, Rutkowski P., Strategia produktu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.

Mruk H. (red.), Marketing – zagadnienia współczesne, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2008.

Mruk H. (red.), Strategie marketingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-09-2020 15:48)