SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tworzenie i organizacja działu sprzedaży - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tworzenie i organizacja działu sprzedaży
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZSPD-TODS
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie sprzedażą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy  z tworzeniem i współczesną organizacją działu sprzedaży w róznych typach organizacji.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Branża a kompetencje handlowców

2) Projektowanie działu sprzedaży

3) Sposoby organizacji działu sprzedaży

4) Kierowanie działem sprzedaży

5) Kierunki zmian w organizacji działu sprzedaży. Podejście projektowe, procesowe w działalności handlowej.

6) Optymalizacja struktur sprzedaży

Metody kształcenia

Wykład - prezentacja multimedialna, dyskusja

Ćwiczenia - studium przypadku, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Opracowanie projektu działu handlowego, ocena aktywności

Literatura podstawowa

1) Sobotkiewicz D., Rozmieszczenie funkcji organicznych w strukturze wieloczłonowego podmiotu gospodarczego, Difin, Warszawa, 2015 r.

2) Waniowski P., Sobotkiewicz D., Daszkiewicz M., Marketing. Teoria i przykłady, Placet, Warszawa, 2010 r.

3) Sobotkiewicz D., Waniowski P., Marketing. Zagadnienia podstawowe., Placet, Warszawa 2006 r.

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-08-2020 12:21)