SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikowanie w biznesie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikowanie w biznesie
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZSPD-KWBI
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie sprzedażą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Hanna Bortnowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest rozwinięcie u studentów kompetencji komunikowania się werbalnego, niewerbalnego, wizualnego i pisemnego. Będą one przydatne w ich pracy zawodowej, np. przy współpracy między pracownikami, z przełożonym, z podwładnymi, w trakcie negocjacji biznesowych.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Komunikacja, komunikowanie, komunikowanie się. Funkcje i cele komunikowania się. Znaczenie komunikowania się w biznesie. Proces komunikowania się i jego komponenty. Komunikowanie się jedno- i dwukierunkowe. Komunikowanie się werbalne; mówienie i słuchanie. Komunikowanie się niewerbalne: proksemiczne, kinezyjne i paralingwistyczne. Komunikowanie się niewerbalne w różnych kulturach. Sztuka pisania e-maili. Percepcja i jej rola w skutecznym komunikowaniu się.

Metody kształcenia

Wykład – konwencjonalny, wspomagany prezentacją multimedialną

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, praca z książką, warsztaty

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

kolokwium – opisowe / testowe; obserwacja i ocena aktywności na zajęciach

Literatura podstawowa

1.      Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2006.

2.      Sobkowiak B., Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji, FORUM, Poznań-Wrocław 2005.

3.      Jamrożek B., Sobczak J., Komunikacja interpersonalna, Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPiZ, Poznań 2000.

4.      Baney Joann, Komunikacja interpersonalna, Wolters Kluwer Polska: International Publishing Service, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

1.      McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, Sopot 2017.

2.      Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów, PWN, Warszawa 2009.

3.      Zenderowski R., Koziński B., Różnice kulturowe w biznesie, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012.

4.      Morreale S. P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi, PWN, Warszawa 2007.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 18-08-2020 15:35)