SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesne sieci logistyczne i dystrybucji w Przemyśle 4.0 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesne sieci logistyczne i dystrybucji w Przemyśle 4.0
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZSPD-WSLD
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie sprzedażą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład + ćwiczenia + laboratorium - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu identyfikacji, modelowania i zarządzania współczesnymi sieciami logistycznymi i dystrybucji zorientowanymi na e-commerce oraz implementację koncepcji Przemysł 4.0.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Trendy gospodarcze sprzyjające rozwojowi sieci logistycznych. Wprowadzenie do koncepcji Przemysł 4.0, kastomizacji produkcji oraz handlu elektronicznego. Marketing 4.0.

2. Charakterystyka sieciowych form współpracy, organizacji nowoczesnych sieci logistycznych i dystrybucji zorientowanych na potrzeby klienta/konsumenta.

3. Charakterystyka nowoczesnych technologii wykorzystywanych w sieciach logistycznych (wirtualnych sieciach). Technologie informatyczne wspomagające modelowanie i zarządzanie sieciami. 

4. Zastosowanie wybranych metod modelowania i zarządzania sieciami oraz przepływem w sieciach logistycznych i dystrybucji.

5. Metodyka prototypowania sieci wirtualnej zorientowanej na potrzeby produkcji spersonalizowanej.

6. Charakterystyka Teorii Ograniczeń w aspekcie planowania przepływów w sieciach logistycznych i dystrybucji.  Planowanie przepływu materiału w sieci logistycznej z uwzględnieniem kosztów realizacji zadań produkcyjnych, transportu i magazynowania - metody optymalizacji i symulacji.

Metody kształcenia

Wykład z użyciem urządzeń multimedialnych, ćwiczenia - case study, oraz laboratorium komputerowe - eksperymenty w pakiecie symulacyjnym oraz realizacja zadań w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach wykładowych oraz ustna odpowiedź na ocenę z zakresu problematyki poruszanej na wykładzie. Analiza przypadków oraz zadań w grupach dwu- trzy- osobowych na ocenę. Zrealizowanie eksperymentów komputerowych na zaliczenie.

Literatura podstawowa

  1. Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan, Marketing 4.0, Era cyfrowa, Wydawnictwo Mt biznes, Warszawa 2017
  2. Klaus Schwab, Czwarta Rewolucja przemysłowa, Wydawnictwo Studio EmkaPodobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”., 192 s., 2018.
  3. Marzena Kramarz, Elementy Logistycznej Obsługi Klienta w Sieciach Dystrybucji, Dyfin, s. 261, 2014.
  4. Aleksandra Łapko Natalia Wagner, Logistyka dystrybucji. Trendy - Wyzwania - Przykłady, CeDeWu

Literatura uzupełniająca

  1. M. Ciesielski, Sieci logistyczne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002,
  2. Pańkowska M., Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych, Prace naukowe AE w Katowicach, Katowice 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 20-08-2020 20:25)