SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe 1 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 1
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZSPD-SEM1
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie sprzedażą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie  przygotowania pracy dyplomowej. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Charakterystyka pracy dyplomowej

2) Wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (plan pracy, problem badawczy)

3) Metodyka badań, organizacja i przebieg badań

4) Analiza tekstów naukowych i analiza danych

5) Wnioski i rekomendacje

 

Metody kształcenia

Spotkania seminaryjne, konsultacje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

egzamin dyplomowy

Literatura podstawowa

1. Gambarelli G., Łucki Z., 2017, Praca dyplomowa i doktorska, CeDeWu, Warszawa.

2.  Szkutnik Z., 2005, Metodyka pisania pracy dyplomowej,Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o., Poznań.
3. Żółtowski B., 1999, Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wyd. Uczelniane ATR, Bydgoszcz.

 

Literatura uzupełniająca

  1. H. Lelusz, M. Kowalewski, R. Lasmanowicz, Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2000.
  2. R. Kozłowski, Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych : z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa: "Wolters Kluwer Polska", 2009. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-08-2020 14:06)