SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZSPD-SEM2
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie sprzedażą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie  przygotowania pracy dyplomowej. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Opracowanie i omówienie (kontrola)  poszczególnych części pracy

2. Omówienie wyników przeprowadzonych badań

3. Omówienie zasad obrony prac dyplomowych

4. Prezentacja pracy (przygotowanie do obrony pracy dyplomowej)

 

Metody kształcenia

Spotkania seminaryjne, konsultacje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

egzamin dyplomowy

Literatura podstawowa

1. Gambarelli G., Łucki Z., 2017, Praca dyplomowa i doktorska, CeDeWu, Warszawa.

2.  Szkutnik Z., 2005, Metodyka pisania pracy dyplomowej,Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o., Poznań.
3. Żółtowski B., 1999, Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wyd. Uczelniane ATR, Bydgoszcz.

 

Literatura uzupełniająca

  1. H. Lelusz, M. Kowalewski, R. Lasmanowicz, Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2000.
  2. R. Kozłowski, Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych : z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa: "Wolters Kluwer Polska", 2009. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-08-2020 14:31)