SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski
Kod przedmiotu 09.0-WL-WFSP-JA
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Barbara Szura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 60 4 32 2,13 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem oferowanych kursów języka angielskiego jest podniesienie ogólnej kompetencji językowej w zakresie odpowiadającym poziomowi B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie , Ocenianie w stopniu umożliwiającym wykorzystanie języka angielskiego dla potrzeb studiowania, a w szczególności umiejętne korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych i mediów, literatury popularnonaukowej i specjalistycznej , kontynuację nauki w ramach wybranej specjalizacji na uczelniach zagranicznych oraz wykonywanie pracy zawodowej lub naukowej z wykorzystaniem języka angielskiego.

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień z zakresu gramatyki języka angielskiego : czasy w języku angielskim, strona bierna, okresy warunkowe, mowa zależna, czasowniki modalne na poziomie A2 I B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie, Ocenianie oraz słownictwa i wyrażeń idiomatycznych na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w formie ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego z danej dziedziny nauki. Wykorzystywane są nowoczesne artykuły ze strony Internetowej : The Guardian Weekly : onestopenglish.com , które zawierają słownictwo specjalistyczne na poziomie B2 I C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie, Ocenianie. Szczególną zaletą tych artykułów jest to, że słownictwo specjalistyczne jest przedstawiane w wielu ćwiczeniach leksykalno-gramatycznych: przedstawianie definicji z uwzględnieniem kluczowych słów, konstruowanie zdań pytających i odpowiedzi na pytania , łączenie słów i wyrażeń specjalistycznych w logiczną całość, tworzenie rzeczowników, przymiotników, czasowników, pisanie streszczeń i prac na tematy związane z tematyką artykułów, przygotowywanie prezentacji multimedialnych na tematy związane z artykułami: Zagadnienia gramatyczne są omawiane na poziomie B2 I C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie , Ocenianie w formie teoretycznej I praktycznej rozszerzonej: czasy w języku angielskim ( 16 ), strona bierna ( 16 czasów ), okresy warunkowe, mowa zależna, czasowniki modalne, zasady użycia przyimków , przedimków.

Zakres tematyczny:

1.The Soccer Field.2. Soccer: Equipment. 3. Soccer: Players.4. Soccer: Rules 1. 5. Soccer: Rules 2. 6. Autumn -born children better at sport. 7. Everyday exercise better than gym.

Metody kształcenia

Metoda podająca: opisowe wyjaśnianie i omawianie zagadnień gramatycznych, słów i wyrażeń idiomatycznych na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie, Ocenianie. Metoda praktyczna: ćwiczenia językowe z tekstem, leksykalno-gramatyczne wyjaśniające słownictwo specjalistyczne z danej dziedziny, wyrażenia idiomatyczne, wyjaśnianie synonimów i antonimów, ćwiczenie struktur gramatycznych i leksykalnych w sytuacjach komunikacyjnych. Metoda komunikacyjna i poznawcza : zajęcia z języka angielskiego odbywają się w Sali językowej, są to zajęcia komunikacyjne, praca w grupach i indywidualna z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych: komputer, CD player, rzutnik, plakaty, plansze, wykresy, filmy popularnonaukowe z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa języka angielskiego w różnych dziedzinach związanych z kierunkiem studiów

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań, ćwiczeń przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczenia językowe. Ocenie podlegają: testy sprawdzające wiedzę, ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, samodzielnie wykonane i opracowane prezentacje multimedialne z danej dziedziny nauki z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego, ocena poprawności leksykalnej, gramatycznej, fonetycznej. Testy językowe sprawdzają stopień zaawansowania w zakresie poszczególnych sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia i słuchania. Oceniane są również wypowiedzi dłuższe studentów, zadania leksykalno-gramatyczne wykonywane w domu, oraz prace pisemne: recenzje z obejrzanych filmów popularno- naukowych, streszczenia artykułów, wypracowania, rozprawki. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

1. Artykuły ze słownictwem specjalistycznym z danej dziedziny nauki na stronie Internetowej : onestopenglish.com

2. Virginia Evans, Jenny Dooley, Alan Grahaam: Sports Career Paths, Express Publishing 2012

3. Murphy, R. English Grammar in Use. Intermediate. Cambridge University Press. 2008

Literatura uzupełniająca

1.         Vince, M. Macmillan English Grammar in Context. Macmillan. 2007.

2.         Słomski, P. and P. Słomski. Concise Medical Dictionary. English- Polish and Polish- English. Polish Medical Publishers. Warsaw. 2007.

3.         Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford University Press. 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 09:07)