SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biochemia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biochemia
Kod przedmiotu 13.6-WL-WFSP-BIO
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dżamila Bogusławska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z aspektami struktury i funkcji komórki, opanowanie wiedzy dotyczącej głównych procesów metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka oraz biochemicznych aspektów procesów adaptacyjnych do wysiłku o różnej intensywności. Prezentacja współczesnych możliwości i metod monitorowania parametrów biochemicznych człowieka w tym, opisujących przebieg i postęp treningu sportowego.  

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu chemii ogólnej i organicznej oraz biologii.

Zakres tematyczny

Budowa, właściwości i funkcja biologiczna kwasów nukleinowych, białek, węglowodanów i lipidów. Metabolizm energetyczny, rola enzymów w przemianach metabolicznych. Bioenergetyka; drogi syntezy ATP. Mechanizm działania łańcucha oddechowego. Równowaga kwasowo-zasadowa, znaczenie buforów krwi. Biochemia skurczu i rozkurczu mięśni szkieletowych. Adaptacja metaboliczna do wysiłku fizycznego i następstwa bezczynności ruchowej. Biochemia wysiłku fizycznego.

Metody kształcenia

Wykład: metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z elementami dyskusji problemowej.

Laboratorium: eksperymentalne poprzedzone prelekcją, praca w grupach, analiza i dyskusja na temat uzyskanych wyników doświadczeń. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin w formie testu końcowego (60 pytań zamkniętych i 3 pytania otwarte). Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 60 pkt na 100 pkt. możliwych do zdobycia. Do przystąpienia do egzaminu uprawnia zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę – ocena pozytywna powyżej 50% uzyskanych punktów, test praktycznych umiejętności, przedstawienie wyników doświadczeń w formie sprawozdania. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0. 

Literatura podstawowa

1. Hames DB, Hooper NM. Biochemia; Krótkie wykłady (tłum. pod red. Hryniewieckiej L i Ziemnickiego K). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

2. Koolman J, Klaus-Heinrich R. Biochemia, ilustrowany przewodnik Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2005.

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. Ćwiczenia z biochemii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.

4. Czasopisma i e-booki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

1. Murray RK, Granner DK, Rodwell VW. Biochemia Harpera, ilustrowana. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2008.

2. Mougios V. Exercise Biochemistry. Human Kinetics 2006; FREE Two-Day Shipping http://www.amazon.com/gp/student/signup/info*

3. Maughan R, Gleeson M. The biochemical basis of sports performance. Oxford University Press 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 08:55)