SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Emisja głosu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Emisja głosu
Kod przedmiotu 05.9-WL-WFSP-EG
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grzegorz Hryniewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z budową i funkcjonowaniem aparatu głosotwórczego, a także z zagrożeniami i chorobami głosu oraz z formami terapii głosu. Uświadomienie zasad prawidłowej emisji i higieny  głosu. Wyćwiczenie prawidłowego toru oddechowego, w trakcie mówienia. Wiedza o podstawowych prawidłowościach wymowy polskiej. Konstruowanie wypowiedzi publicznej. Umiejętność świadomego  posługiwania się ćwiczeniami emisyjnymi. Sposoby skutecznej komunikacji społecznej i aktywności głosowej w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Wymagania wstępne

Dobra kondycja psychofizyczna studenta. Elementarna wiedza z zakresu psychologii rozwoju człowieka.

Zakres tematyczny

Głos podstawowym instrumentem kreowania wizerunku i ważnym narzędziem pracy nauczyciela, trenera, instruktora. teoretyczne założenia rozwoju głosu i mowy człowieka. Zarys budowy i działania aparatu głosotwórczego. Podstawowe zasady emisji głosu. Rodzaje głosu. Podstawowe uwarunkowania prawidłowej higieny głosu  m.in.:(warunki pracy, wysiłek głosowy, stres, dieta, używki, wypoczynek, organizacja procesu dydaktycznego). Profilaktyka i rehabilitacja głosu. Diagnoza sprawności głosowej. Działania profilaktyczno-terapeutyczne. Ćwiczenia prawidłowej postawy, oddechowe, artykulacyjne. Interpretacje teksów słownych. O sposobach komunikacji społecznej. Sztuka wystąpień publicznych. Relaksacja i masaż dźwiękowy. Samokształcenie i autokorekta w pracy nad głosem. Ćwiczenia - mowa ciała.

Metody kształcenia

Metoda tekstu źródłowego, inscenizacja, prelekcja, metoda sytuacyjna, gra dydaktyczna, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Samoocena na ćwiczeniach. Autoprezentacja z wykorzystaniem poznanych środków komunikacji. Samoocena kierowana.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

 

Literatura podstawowa

1. Gawrońska M.Podstawy wymowy i impostacji głosu. Dla studentów i absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego, Wrocław, 2001.

2. Kataryńczuk-Mania L. Kowalkowska I., red. Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy, Zielona Góra, 2006.

3. Kisiel M., Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Dąbrowa Górnicza, 2012.

4. Laskowska H. Podstawy emisji głosu, Bydgoszcz, 2000.

5. Toczyska B. Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk, 2007.

6. Toczyska B.Głośno i wyraźnie: 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk, 2007.

7. Sznurowska - Przygocka B. Profilaktyka i rehabilitacja osób narażonych na choroby narządu głosu. – materiały video. Gdańsk, 2001.

8. Śliwińska - Kowalska M.Głos narzędziem pracy. Łódź, 1999.

9. Walencik-Topiłko A.Głos jako narzędzie. Materiał do ćwiczeń emisji głosu dla osób pracujących głosem i nad głosem, Gdańsk, 2009.

10. Czasopisma i e-booki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych; http://www.bu.uz.zgora.pl/

 

 

 

Literatura uzupełniająca

1. Apps J., Głos perswazji: jak mówić, aby inni nas słuchali, Warszawa, 2011.

2. Bochenek A, Reicher M.: Anatomia człowieka, t.1: Anatomia głowy. Kości, stawy, i więzadła. Mięśnie, Warszawa, 1990.

3. Bralczyk J., Język na sprzedaż, Warszawa, 2000.

4. Craze R., Relaksacja ciała i umysłu, Warszawa, 2007.

5. Kubiak S., Wiskirska-Woźnica B., Demenko G., Zarys higieny narządu głosu, Włocławek, 2006.

6. Obrębowski A., Narzad głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań, 2008.

7. Pawłowski Z., red., Emisja głosu: struktura, funkcja, diagnostyka, pedagogizacja, Warszawa, 2008.

8. Piwko-Przybysz M., red., Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia, Warszawa, 2006.

 

 

 

Netografia:

http:/www.akademia prezentacji.pl

http:/www.easyvoice.pl

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 10:50)