SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i metodyka gimnastyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i metodyka gimnastyki
Kod przedmiotu 16.1-WL-WFSP-TMG
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Bartłomiej Hes
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia lekcji gimnastyki w placówkach przedszkolnych oraz szkole podstawowej w klasach I-III. Zadaniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiadomości i umiejętności niezbędne do właściwego stosowania ćwiczeń gimnastycznych jako ważnego środka w kształtowaniu fizycznej i psychicznej sfery osobowości dzieci i młodzieży. Nabycie umiejętności: przygotowania, organizacji i prowadzenia zajęć lekcyjnych w placówkach przedszkolnych oraz szkoły podstawowej klasy I-III.

Wymagania wstępne

Student posiada umiejętności ruchowe ukierunkowane na formy gimnastyczne.

Zakres tematyczny

Wyposażenie studentów w wiedzę w obszarach: teorii, metodyki i organizacji zadań, związanych z prowadzeniem zajęć z zakresu różnych sportów gimnastycznych w tym szczególnie: gimnastyki sportowej, gimnastyki akrobatycznej. Przygotowanie do pracy z dziećmi o różnym o różnym poziomie sprawności oraz w różnych warunkach z wykorzystaniem dostępnych środków gimnastycznych.

Metody kształcenia

Pokaz, praca w grupach/praca indywidualna, pogadanka, obserwacja, opis, objaśnienie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium:  Uczestnictwo w zajęciach, sprawdzian i ocena wykonania układów ćwiczeń na poszczególnych przyrządach gimnastycznych i akrobatycznych, ocena poprawności wykonania ćwiczeń z zakresu techniki, obszerności ruchu, kompozycji, estetyki i trudności. Ocena poprawności używanej terminologii dotyczącą opisu techniki i metodyki nauczania ćwiczeń gimnastycznych podczas wypowiedzi, ocena umiejętność prawidłowego i bezpiecznego przygotowania stanowiska ćwiczeń. Uzyskanie oceny pozytywnej zaliczenia z wiedzy z zakresu historii gimnastyki, kierunków i rodzajów gimnastyk, systematyki i ćwiczeń gimnastycznych i podziału materiału ćwiczebnego.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

  1. Eider J. (2004) Gimnastyka sportowa w programie studiów wychowania fizycznego. Uniwersytet Szczeciński, Wydaw. Naukowe US, Szczecin.
  2. Jezierski R., Rybicka A. (2002) Gimnastyka : teoria i metodyka. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Krystian Karkosz K. (2006) Gimnastyka : systematyka technika i metodyka wybranych ćwiczeń. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,  Katowice
  4. Nowak M. (2009) Gimnastyka : zarys historii, terminologia i systematyka. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Polski Związek Akrobatyki Sportowej, Gorzów Wlkp.
  5. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

  1. Kochanowicz K., Karniewicz J. (2002): Ćwiczenia wolne w gimnastyce sportowej. Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa.
  2. Szot Z.(1992): Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne, dwójkowe i piramidy: nauczanie programowe. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków

Uwagi

Prowadzący zajęcia zapewnia studentom możliwość dodatkowych konsultacji warsztatowych na przyrządach raz w tygodniu w dniu i godzinie podanej na początku semestru.


Zmodyfikowane przez dr Grażyna Biczysko (ostatnia modyfikacja: 13-04-2021 10:58)